הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 56)(ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל), התשע"ח-2017

הצעת חוק מטעם הכנסת [743] לתיקון חוק הגנת הצרכן. ההצעה נועדה להתמודד עם הקשיים של עוסקים מישראל המציעים רכישה באינטרנט של שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל.