הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 13), התשע"ח-2018

הצעת חוק ממשלתית [1206] שייעודה המוצהר הוא לשפר את יכולות הפיקוח והאכיפה להבטחת קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות, הנוגעות לפרטיות במאגרי מידע. הצעת החוק פורסמה בעבר [הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 12)(סמכויות אכיפה), התשע"ב-2011] והוחל עליה דין רציפות. זה פרסומה השני, בשינויים קלים, שעיקרם בהוספת פרק ד'2 להצעה שעניינו פיקוח ובירור מנהלי בגופים בטחוניים.