הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון מס' 5), התשע"ח-2017

הצעת חוק ממשלתית [1164] לתיקון חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. הצעת החוק נועדה לתת מענה לקשיי האכיפה עמם מתמודדים בעלי זכויות יוצרים ביחס להפרת זכויותיהם באינטרנט. הצעת החוק מדגישה, בדברי ההסבר לה, כי היא נועדה לתת מענה לקשיי האכיפה נוכח ההפרות המסחריות ברשת וכי היא אינה עוסקת באכיפה נגד משתמשי קצה. הצעת החוק כוללת 4 תיקונים מרכזיים -

  • הרחבת האיסור בדבר הפרה עקיפה של זכויות, המעוגן בסעיף 48 לחוק, כך שעשיית פעולה לגבי יצירה שהועמדה לרשות הציבור, בלא רשות בעל זכות היוצרים, תיחשב להפרה עקיפה;
  • הסדרת סדר דין של מתן צווי מניעה לצדדים שלישיים לצורך הגבלת גישה לאתרי אינטרנט שעיקר התוכן בהם הוא כזה שהצגתו באתר מהווה הפרה ישירה של זכות יוצרים או שפעולה בו מהווה הפרה עקיפה של זכות יוצרים;
  • הסדרת הליך לחשיפת זהותם של מפרי זכויות יוצרים אנונימיים ברשת;
  • התאמת החלק הפלילי של החוק לעידן הדיגיטלי.