הצעת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים (תיקון), התשע"ז-2017

הצעת חוק ממשלתית [1152] לתיקון חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016 (המסדיר את הכללים לפיהם תפעל המערכת הבנקאית בסליקה אלקטרונית של שיקים, שהיא הצגה של שיקים לצורך פירעונם באופן אלקטרוני). הצעת החוק עוסקת בשני תיקונים עיקריים לחוק: הראשון עוסק בסליקה של שיקים במטבע חוץ והשני בסליקה של שיקים בין בנקים ישראלים למוסדות פיננסיים זרים הרשאים לפי דין להציג לגבייה או לפרוע שיקים.