תזכיר חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון מס'...), התשע"ז-2016

מטרת התזכיר לבצע את השינויים הנדרשים בהוראות ובהסדרים הקבועים בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009, לצורך עיגון וקביעת הסדר קבע להחלת הוראות החוק והפעלת המאגר הביומטרי. התזכיר, בין היתר, משנה את ההסדר הנוהג בחוק, כך שתחול חובה רק על הכללת תמונות פנים במאגר ותינתן האפשרות לבקש כי טביעות אצבע שניטלו לא יכללו במאגר.