תקנות התעבורה (הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית לשם תיעוד שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית), התשע"ז-2016

התקנות מסדירות בצורה רחבה את תחום הגנת הפרטיות ומאגרי המידע בכל הנוגע לצילום נתיבי התחבורה הציבורית על-ידי רשויות מקומיות, לרבות הצבת המצלמות, השימוש בצילומים, המידע הנשמר ועוד.