תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016

תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי, הקובע, בין היתר, כי תובענה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט תוגש אך ורק לביהמ"ש שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע, או מקום מגוריו או מקום עסקו של התובע.