תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין)(תיקון), התשע"ו-2016

התיקון לתקנות קובע, בין היתר, כי תובענה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט תוגש אך ורק לביהמ"ש שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע, או מקום מגוריו או מקום עסקו של התובע.