תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח), התשע"ג-2012

אולי יעניין אותך גם

התקנות קובעות, בין היתר, כי רשות ני"ע תפתח תיבת דוא"ל מאובטח על שם כל גוף מפוקח וכי גוף מפוקח ימנה לפחות יחיד מטעמו, שישמש כמורשה גישה לתיבת הדוא"ל המאובטח, לצורך קבלת מסמכים אלקטרוניים שיישלחו אליו מהרשות.