תזכיר חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס'...)(צמצום חובת הרישום וקביעת חובה לקיום סדרי ניהול וכללי עבודה ולתיעודם במסמכים), התשע"ב-2012