הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 86)(חובת פרסום הודעות באינטרנט), התשס"ח-2008

הצעת חוק שמטרתה להרחיב את היקף הפרסום של הודעות בענייני תכנון ובניה ולחייב את פרסומן באינטרנט, באתר משרד הפנים, נוסף על חובת הפרסום בעיתונות המודפסת.