חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008

תיקון לחוק התקשורת, האוסר על משלוח דואר זבל בדמות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מסרים קצרים ושיחות באמצעות מערכות חיוג אוטומטיות. התיקון תקף מיום 1.12.2008, שישה חודשים לאחר פרסומו ברשומות.