הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - יידוע לקוחות בדבר אתרים פוגעניים במרשתת ואפשרויות ההגנה מפניהם), התשס"ז-2006

הצעת חוק פרטית של חה"כ אלכס מילר (ישראל ביתנו). ההצעה [פ/1752/17] עברה בדיון טרומי במליאת הכנסת ביום 29.10.2007 ונדחתה במליאת וועדת הכלכלה של הכנסת ביום 26.2.2008.