הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 2006), התשס"ו-2006

הצעת חוק המבקשת להקנות לדואר אלקטרוני הנשלח מגופים ציבוריים מעמד שווה לזה של דואר רשום, בכפוף להתקיים תנאים אחדים.