ת"צ 23810-11-22 מליוכין נ' סונוביה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט מוחמד עלי):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית. המשיבה היא חברה ציבורית העוסקת במחקר ופיתוח בתחום הטקסטיל ובייצור מסכות רב-פעמיות. בבקשת האישור המבקשים טענו כי המשיבה הפרה את סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחה מסרונים פרסומיים ללא הסכמת הנמענים, או לאחר ששלחו הודעת סירוב. המבקשים טענו עוד כי המסרונים הפרו את הדרישות הצורניות בחוק התקשורת, וכן כי המשיבה מפרה את חוק הגנת הפרטיות בכל הנוגע לניהול מאגרי מידע לדיוור ישיר.

המשיבה טענה, בין היתר, כי בקשת האישור הוגשה בחוסר תום לב, תוך הסתרת פרטים מהותיים, לרבות כי המשיבה משווקת את מוצריה לציבור באמצעות 3 אתרים: אמריקאי, ישראלי ובינלאומי, כשלכל אתר רשימת דיוור ייעודית. המשיבה טענה כי את בקשת האישור הגישו שני ישראלים, שהאתר הרלוונטי עבורם הוא האתר הישראלי, אך היא עוסקת באתרים הבינלאומי והאמריקאי. הצדדים הגיעו לפשרה וביקשו כי ביהמ"ש יאשר את ההסדר, הכולל הסדרה עתידית ופיצוי של 683,876 ש"ח לחברי הקבוצה.

נפסק: יש לאשר את ההסדר המוצע. נראה כי מתקיימים התנאים הנדרשים לאישור התובענה כייצוגית. על פני הדברים, נראה כי המבקשים הצביעו על קיומה של עילת תביעה אישית, וכן על קיומה של קבוצת נפגעים שמתעוררות לגביה שאלות מהותיות משותפות של עובדה ומשפט. עניינן של שאלות אלה במישור הפרת החובות המוטלות על המשיבה לפי חוק התקשורת, הן מבחינת רכיב ההסכמה למשלוח הודעות פרסומיות והן לגבי צורתן של ההודעות שנשלחו; וכן במישור הנזק שנגרם בעקבות הפרת החובות. ניתן לקבוע כי קיימת אפשרות סבירה שהשאלות תוכרענה לטובת הקבוצה, אם כי מתשובת המשיבה עולה כי קיימות טענות הגנה משמעותיות. 

נראה כי הסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. ההסדר כולל התחייבות המשיבה להסדרת משלוח ההודעות לנמנעים באופן שהדבר יעלה בקנה אחד עם החובות המוטלות עליה ובפרט הסכמת הנמנעים המפורשת לקבלת ההודעות; וכן התחייבות להליכי פיקוח ובקרה שיבטיחו עמידה בחובות אלה בעתיד. העמדה לפיה הסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת, נובעת מניתוח הסיכונים שיכולים להתעורר בהמשך ההליך. עשוי להתקיים יחס סביר בין הסעד שעשוי להיות נפסק לבין סכום הפשרה. הצדדים המליצו כי שכר טרחת באי כוח המבקשים יהיה 102,581 ש"ח והגמול לכל מבקש יהיה 17,079 ש"ח. בית המשפט אישר את הסכומים הללו ואת הסדר הפשרה.