ת"צ 46268-10-23 שני נ' ישראייר תעופה ותיירות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

על חברת תעופה לסכם לצרכן את זכויותיו לפי חוק שירותי תעופה. קישור לנוסח החוק ברשומות אינו מספק (החלטה, שלום ת"א, השופט עדי הדר, 21.5.2024):

העובדות: בקשה לאישור תובענה כייצוגית, בטענה שהמשיבה אינה מפרסמת באתר שלה מידע לגבי זכויות הנוסעים, באופן התואם הוראות החוק. על ביהמ"ש לקבוע האם היישום של הוראת סעיף 14(א)(2) לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי תנאיה, התשע"ב-2012, בדבר מתן מידע על זכויות הנוסעים באתר המשיבה, הוא סביר והוגן, והאם קם השתק פלוגתא בשל פסיקות קודמות. המשיבה טענה כי למבקש אין עילת תביעה וכי פרסום הוראות חוק שירותי תעופה באתר שלה עומד בדרישת פרסום המידע הנדרשת.

נפסק: נדחתה טענת המשיבה שלעניין הגשת תביעה ייצוגית בגין אי-פרסום מידע, כשהסעד בתביעה הוא צו עשה המורה לבצע פרסום תקין, להבדיל מבקשה לפיצוי כספי, היה על המבקש לרכוש כרטיס מהמשיבה או לחוות עיכוב או ביטול נסיעה. השאלה העיקרית היא האם המשיבה יצאה ידי חובתה כאשר הפנתה בעמוד השער להוראות החוק, באופן שמי שלוחץ על קישור מגיע לפרסום של נוסח החוק. בכל מקרה, הפרסום של המשיבה לא היה תקין בטרם המבקש פנה אל המשיבה, שכן הוכח שהיא עדכנה נוסח החוק שהיא מפרסמת באתר, לאחר פניית המבקש.

כל עוד מתקין התקנות לא קבע הוראות מסוימות לעניין אופן פרסום המידע, זהו תפקיד ביהמ"ש לקבוע האם הפרסום סביר והוגן. מקובלת עמדת המבקש לפיה המחוקק אינו משחית מילותיו לריק. קיימת חזקה שהוראות החוק ידועות ממועד פרסומו. מכאן שאם המחוקק ביקש להסתפק בפרסום החוק ברשומות, לא היה טעם במתן הוראה מפורשת למתן מידע לנוסע באתר, כאשר עמדת המשיבה היא שדי בכך שהמעיין יופנה לנוסח החוק שממילא מפורסם ברשומות. פירוש תכליתי של חוק שירותי תעופה, בהיותו חוק צרכני במהותו, צריך להוביל לפירוש הציע המבקש.

הפרסום אמור להיות סיכום עקרוני של הזכויות, תוך הבהרה שאין בו כדי לייתר הצורך של המעיין באתר להידרש להוראות החוק, שהן הנוסח הקובע. הסיכום העקרוני אמור להיות בהיר ופשוט להבנה ורצוי שהוראות החוק יפורסמו לאחר אותו סיכום. הפנית המעיין באתר המשיבה לעניין זכויותיו במקרה של עיכוב או ביטול טיסה, לנוסח החוק, מקימה עילת תביעה שיש סיכוי סביר שביהמ"ש יקבל. ההליכים שהציגה המשיבה אינם מהווים השתק פלוגתא. המבקש עמד בנטל להצביע כי התובענה מעוררת שאלה מהותית של עובדה ומשפט, שיש לכאורה אפשרות סבירה שהיא תוכרע בתובענה לטובת הקבוצה. בקשת האישור התקבלה.