ת"א 62322-11-23 גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע (ע"ר) נ' בנק לאומי לישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

פרסומי העמותה ברשתות החברתיות אינם נימוק המצדיק את סגירת חשבון הבנק שלה (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט אליהו בכר):

העובדות: בקשה למתן צו שיאפשר למבקשת להשתמש בחשבון הבנק שהיא מנהלת בבנק לאומי (המשיב), משנת 2017, לאחר שהמשיב חסם את החשבון כיוון שהפעילות בו "אינה תואמת את אופן ניהול הסיכונים של הבנק" - בין היתר בשל פרסום פומביים של העמותה ודובריה ברשתות חברתיות. המבקשת היא עמותה שמטרתה להגן על חופש התנועה של פלסטינים תושבי עזה. 

נפסק: על תאגיד בנקאי חלה חובה לתת שירותים בנקאיים מסוימים, הנתפסים כחיוניים, לכל לקוח שמעוניין שבכך. חובה זו קבועה בסעיף 2(א) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח). החובה אינה מוחלטת. מותר לבנק לסרב סירוב סביר, כשאין די בחשש ערטילאי. על הבנק להצביע על פעולות ומעשים קונקרטיים שיש בהם כדי ללמד על קיומו של חשש ממשי להתנהלות בלתי תקינה של הלקוח. יש להבחין בין סירוב לפתוח חשבון חדש ובין סירוב להמשיך לתת שירות לאחר שהחשבון כבר נפתח, כשלעניין זה יידרשו נימוקים כבדי משקל במיוחד כדי להצדיק את סגירת החשבון. הנטל להוכיח שמדובר בסירוב סביר מוטל על הבנק. הבנק לא עמד בנטל להוכיח שקיים חשש ממשי להתנהלות בלתי תקינה המצדיקה חסימה מוחלטת וללא התראה של חשבונה של המבקשת.

במצב החירום בו נמצאת ישראל, אין מניעה שהבנק יבחן מחדש פעולות שכבר בוצעו בעבר ויגיע למסקנה אחרת ביחס אליהן. מתקפת הטרור הרצחנית והימצאות מדינת ישראל במלחמה עקובה מדם, מהוות נסיבות חדשות שניתן ורצוי להתחשב בהן בעת קבלת החלטה האם קיים חשש ממשי להתנהלות בלתי תקינה בחשבון. בנסיבות דנן המשיב לא ביסס חשד להתנהלות בלתי תקינה, ובפרט הלבנת הון או מימון טרור. לא ניתן לומר שחסימה גורפת של חשבון הבנק היא סבירה. 

המשיב הסתמך על פרסומים פומביים של המבקשת שנעשו לאחר פרוץ המלחמה, ולטענתו מדובר בפרסומי הסתה לאלימות או טרור. המבקשת טענה כי פרסומים אינם נימוק סביר לסרב ליתן שירות בנקאי. פרסומים, מזעזעים וקשים ככל שיהיו לאוזני המשיב, אינם כשלעצמם מספקים כדי לחסום חשבון בנק פעיל. בהעדר קשר ישיר לפעילות בחשבון או לבנק עצמו – פרסומים ברשתות החברתיות אינם נימוק לסגירת חשבון בנק, ובוודאי לא נימוקים כבדי משקל כפי הנדרש כשמדובר בחשבון פעיל. לא הובהר כיצד הגיע הבנק למסקנה כי הפרסומים עולים כדי עבירה פלילית, וספק אם בידי הבנק כלים מתאימים לברר זאת, בהינתן שלא מדובר בעניין המצוי בתחום הפעילות שלו. גם בנסיבות החריגות בהן מצויה מדינת ישראל, יש לשמור על זכויות יסוד ובהם חופש הביטוי. 

התביעה התקבלה. המשיב יסיר לאלתר את החסימה מחשבונה של המבקשת ויאפשר לה לבצע פעולות בחשבון. אין בכך כדי לגרוע מזכותו של הבנק לנטר ולמנוע פעולות ספציפיות בעתיד שיש בהן למיטב הבנת הבנק כדי להוות פעילות אסורה על פי הדין.