ע"א 894/22 רז נ' פרייפלד ואח'

אולי יעניין אותך גם

בייצוגיות ספאם יש להימנע ממנגנוני פשרה הכוללים פניות חוזרות ונשנות לחברי הקבוצה (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים ברון, מינץ ווילנר):

העובדות: ערעור על פסק דינו המשלים של ביהמ"ש המחוזי בת"א, מיום 8.12.2021, שחייב את המערער להעביר לקרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד, הפועלת מכוח חוק תובענות ייצוגיות, סך של 317,200 ש"ח [ת"צ 17597-04-20]. חיוב זה הושת על המערער בהמשך להסדר פשרה בין הצדדים, שאישר ביהמ"ש המחוזי ביום 12.4.2021, לאחר שהמשיבים הגישו נגד המערער בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה להפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בפשרה נקבע מנגנון המאפשר את מימוש ההטבה שהעניק המערער לתקופה מוגבלת בזמן, שלאחריה יהיה עליו לשלם לקרן את ההפרש בין סכום המימושים בפועל לבין סכום הפשרה (400,000 ש"ח). 

נפסק: יש לדחות את הערעור. לפי הסדר הפשרה שווי ההטבה הכולל לקבוצה לא יפחת מ-400,000 ש"ח; וככל שבתום תקופת המימוש היקף מימוש ההטבות על ידי חברי הקבוצה לא יגיע לסכום זה – הוסכם כי המערער יעביר לקרן תשלום בגובה ההפרש שנותר. בפסה"ד המשלים קבע ביהמ"ש המחוזי כי היקף מימוש ההטבות הגיע לסך של 82,800 ש"ח בלבד; לכן חייב ביהמ"ש את המערער להעביר לקרן את היתרה. הוראה זו ניתנה לפי מתווה שנקבע על ידי הצדדים, אותו אישר ביהמ"ש המחוזי בפסק דינו. מדובר בהחלטה דיונית הקשורה ביישום של הסדר הפשרה. כלל הוא שערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהחלטות דיוניות שנוגעות לאופן ניהול ההליך, לנוכח שיקול הדעת הרחב שנתון לערכאה המבררת בהחלטות מסוג זה. התערבות ערכאת הערעור מוגבלת למקרים חריגים בלבד שבהם ההחלטה גורמת למי מהצדדים עיוות דין או מנוגדת לדין. תפקיד ביהמ"ש כמפקח על הסדר הפשרה אינו מסתיים עם אישורו, אלא נמשך על פני שלב המימוש והיישום של ההסדר. גם בהקשר זה נתון לערכאה הדיונית שיקול דעת רחב. מקרה זה אינו נמנה עם אותם מקרים חריגים.

הסעד עליו הסכימו הצדדים הוא סעד דו-שלבי, המשלב בין הטבה (בדמות גישה לקורסים מקוונים הניתנת לחברי הקבוצה באופן אישי), ובין פיצוי כספי המשולם לקרן. מנגנון הפיצוי הדו-שלבי שנקבע משקף נקודת איזון מוסכמת בין מידת התועלת הצומחת לחברי הקבוצה מההסדר, לתועלת הציבורית הגלומה בו, ולעלות שבה נדרש המערער לשאת לשם כך. מתן תקופת מימוש נוספת מעבר לתקופת המימוש בת החודשיים שנקבעה בפסק הדין חותרת תחת האיזון שביסוד הסכם הפשרה. מדובר בהליך ייצוגי שביסודו טענה להפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת, בשל משלוח מסרוני פרסומת לחברי הקבוצה ללא הסכמתם. ככלל, יש להימנע ממנגנוני פשרה שכוללים פניות חוזרות ונשנות לחברי הקבוצה, והדברים מקבלים משנה תוקף בהליכים ייצוגיים מסוג זה.