ת"א 66677-06-22 ביזאבו בע"מ ואח' נ' פיקסליין טכנולוגיות בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

נטילת מסמכים, שלא לצורך לשמו ניתנה גישה אליהם, היא שימוש בלתי מורשה (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת עינת רביד):

העובדות: בקשת המבקשות למתן צו מניעה, שיאסור על המשיבים, בין היתר, להשתמש במידע חסוי של המבקשות. המבקשת 1 היא חברה המציעה פלטפורמה לניהול אירועים והמבקשת 2 היא חברת-בת שלה. המשיבה 1 היא חברה המספקת שירותים לכנסים ואירועים והמשיבה 2 היא חברת-בת שלה. המשיבים 3-4 הם ממייסדי המשיבות. הצדדים התקשרו בהסכם White Label, לפיו השירות והתוכנה של המשיבות יזוהו כשירות ותוכנה של המבקשות. המבקשות טענו כי המשיבות התחייבו שלא להשתמש במידע חסוי, למעט לצורך חובותיהן לפי ההסכם. לצורך מתן השירותים, סיפקו המבקשות לחלק מעובדי המשיבות חשבון של המבקשות, ליצירת קשר ועל-מנת לספק שירות ותמיכה. המבקשות טענו כי לאחר שנפסק שיתוף הפעולה הן ביצעו חקירה פורנזית של מערכותיהן, עליהן שמורים מסמכים וסודות המסחריים, שלמשיבים הייתה גישה אליהם. לטענתן החקירה גילתה שהמשיב 3 ביצע "מסע דיג" שיטתי במערכות המבקשות והוריד שורה ארוכה של מסמכים סודיים, תוך הפרה של הסכם הסודיות וביצוע עוולות נזיקיות. הצדדים מנהלים הליכים משפטיים נוספים בארץ ובארה"ב.

נפסק: יש לקבל את הבקשה בחלקה. בבוא ביהמ"ש להכריע בבקשה לסעד זמני, עליו לשקול את מאזן הנוחות וסיכויי התובענה. בשלב זה עולה כי המשיבות אינן מכחישות כי נטלו מסמכים השייכים למבקשות, כאשר לטענתן אין מדובר בנטילה ללא רשות; העתקת המסמכים נעשתה לצורך הוכחת תביעתן נגד המבקשות; והמבקשות לא הוכיחו כי המסמכים שהועתקו הם בגדר סודי מסחרי. אין חולק כי במסגרת מערכת היחסים בין הצדדים נחתמו סעיפי סודיות. עת נחתמו בין הצדדים הסכמי סודיות, ונקבע כי הגישה למערכות המבקשות ולמסמכים ישמשו לצורך עבודת הצדדים בלבד, הרי שנטילת מסמכים, שלא לצורך לשמו ניתנה הגישה אליהם, יש בה כדי להוות שימוש שלא ברשות במסמכים אלו. לצורך הכרעה בבקשה לסעד זמני, די בכך שנלקחו מסמכים השייכים למבקשות, שהמשיבות מודות כי חלקם לפחות לא ניטלו לצורך עבודה במסגרת ההסכם, אלא לצורך הוכחת תביעתן, כדי לקבוע שמדובר בתביעה הראויה לדיון.

אף בחינת מאזן הנוחות מעלה כי זה נוטה לטובת המבקשות. אין חולק כי נלקחו מהמבקשות מסמכים השייכים להן, שלכאורה הגנתם, כמו גם גדר השימוש בהם, עוגנו במסגרת ההסכמים בין הצדדים, ואשר לטענתן השימוש בהם או העברתם לצד שלישי עלולה לפגוע בסודות מסחריים של המבקשות. נוכח טענת המשיבות לפיה העתקת המסמכים נעשתה אך לצורך תביעתן, וכי אין להן כוונה להשתמש שימוש אחר במסמכים אלו, הרי שאף לשיטתן לא יהיה במתן הצו האוסר עליהן להשתמש במידע זה, בכפוף להסתייגות בעניין תביעתן, כדי לפגוע בהן. ניתן צו מניעה זמני לפיו חל איסור על המשיבות להשתמש במסמכים שהועתקו. ניתן צו מניעה האוסר על המשיבות לגשת למערכות המחשוב או מערכות אלקטרוניות של המבקשות, לרבות דוא"ל, שירותי ענן, פלטפורמות תקשורת אלקטרונית וכיוצ"ב.