ת"צ 24068-04-17 הבר נ' אוסטריאן איירליינס

אולי יעניין אותך גם

חוק הגנת הצרכן חל על הזמנת כרטיסי טיסה באתר אוסטריאן איירליינס (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט יחזקאל קינר):

העובדות: בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בשאלה האם חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, חל על המשיבה - חברת תעופה זרה - והאם קיימת שונות בין רכישת כרטיסים באתר המשיבה לבין רכישת כרטיסים בסוכנות נסיעות. המבקש רכש כרטיס טיסה באתר המשיבה והמשיבה גבתה ממנו דמי ביטול בסך 150 דולרים לאחר שביטל את הזמנתו. המשיבה טענה, בין היתר, כי חוק הגנת הצרכן אינו חל על העסקה [עניין איזיג'ט - ת"צ 54491-01-15].

נפסק: לפי החוק, במקרה שבו הצרכן מבטל "עסקת מכר מרחוק", שעניינה שירותי טיסה, וזאת תוך 14 יום מיום עשיית העסקה ולא פחות משבעה ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, כי אז על העוסק מוטלת חובה להשיב לו את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, ולא לגבות ממנו סכום נוסף כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר השירות מושא אותה עסקה או סך של 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. רכישת כרטיסי טיסה באתר המשיבה היא "עסקת מכר מרחוק". 

כפי שנפסק בעניין איזיג'ט, אין לפרש את חוק הגנת הצרכן כחוק שתחולתו אקסטריטוריאלית, שכן תחולתו טריטוריאלית בלבד. השאלה היא האם המשיבה "נתפסת" בתחולתו הטריטוריאלית של החוק. נקבע כי אם קיימת לחברת תעופה נציגות בישראל, קיימת תחולה של החוק עליה, שהרי היא כמי שנמצאת בתחום הטריטוריאלי של ישראל. בניגוד לעניין איזיג'ט, למשיבה סניף בת"א המשמש לניהול פעילותה בישראל. היא מעסיקה עובדים בישראל, ומבצעת פעולות פרסום ושיווק בישראל לקהל הישראלי. המשיבה רשמה חברה על שמה בישראל לצורך פעילותה כאן. ההוראות הרלוונטיות בחוק חלות על המשיבה בכל הנוגע לרכישת כרטיסים על ידי לקוחותיה בישראל, גם אם הרכישה בוצעה ישירות מהמשיבה באתר שלה. אין מחלוקת בין הצדדים כי החוק חל על עסקאות לרכישת כרטיסי טיסה של המשיבה באמצעות סוכנויות נסיעות בישראל.

המשיבה לא השיבה לרוכשי הכרטיסים באתר האינטרנט שלה, שביטלו אותם בתנאים של הוראות חוק הגנת הצרכן, את ההחזרים המגיעים להם בהתאם להוראות אלה, אלא החזרים נמוכים יותר. קיימת אפשרות סבירה לכך שהשאלות המתעוררות בעניין דמי הביטול הנגבים לגבי רכישת כרטיסי טיסה באתר המשיבה תוכרענה לטובת המבקש. מעת שהזמין נוסע כרטיס טיסה של המשיבה, גם אם הזמינוֺ דרך סוכנות, נוצר קשר ישיר בין הנוסע לבין חברת התעופה, ומוטלת עליה חובה להשיב לנוסע את ההחזר המגיע לו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. על מנת להצליח בטענתו לגבי לקוחות שרכשו כרטיסי טיסה של המשיבה באמצעות סוכנויות, על המבקש להוכיח שהלקוחות הזכאים לכך לא קיבלו את ההחזר המגיע להם מהסוכנות, ובנוסף עליו להוכיח גם כי המשיבה לא העבירה לסוכנות את ההחזרים המגיעים ללקוחות הנ"ל. המבקש לא עמד בנטל זה.

בקשת האישור נדחית בכל הקשור לכרטיסי טיסה של המשיבה שנרכשו באמצעות סוכנויות נסיעות. למבקש קיימת עילה אישית בעניין רכישת כרטיסי טיסה באתר המשיבה. מתקיימים גם יתר התנאים לאישור תובענה כייצוגית. בקשת האישור התקבלה באופן חלקי.