ת"צ 51760-03-20 חאיק נ' אפטר יו בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת לימור ביבי):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש, בין היתר, כי המשיבה שיגרה, שלא כדין, מסרונים לחברי הקבוצה ולמבקש, מבלי שקיבלה מראש ובכתב את הסכמתם המפורשת של הנמענים לכך, ללא שנכתב "דבר פרסומת" בראש ההודעה, מבלי שניתנה אפשרות לנמנעים להסיר את עצמם בהודעה חוזרת ומבלי שצוינו פרטי יצירת הקשר עם המשיבה, תוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982.

עוד בטרם הוגשה תשובת המשיבה, הוגשה בקשת הצדדים לאישור הסדר פשרה. להסדר הוגשה התנגדות מטעם עמותת אל ספאם, שבעקבותיה הודיעו הצדדים כי הסכימו על שיפור הסכם הפשרה, הכולל הסדרה לעתיד לפיו המשיבה תפעל לפי חוק הספאם ואף תפעל לרישום מאגר מידע, וכן פיצוי בגין העבר. 

נפסק: הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר, ועל כן ובשים לב לנסיבות העניין יש לאשרו. על פניו במסגרת בקשת האישור מפורטות שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ובנסיבות המקרה מתקיימים התנאים המנויים בחוק תובענות ייצוגיות, שכן בקשת האישור נסבה על הפרה נטענת של סעיף 30א לחוק התקשורת על ידי מפרסם. על פניו תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה להכריע בעניינם של חברי הקבוצה הרבים וכן אין טעם לסבור כי המבקשים פועלים או מנהלים את ההליך שלא בתום לב.

בבחינת הסיכונים והסיכויים בהמשך ניהול התובענה הייצוגית, אל מול יתרונותיו וחסרונותיו של הסדר הפשרה, נמצא כי לכל אחד מהצדדים קיימים סיכונים מזה וסיכויים מזה. על ביהמ"ש לתת דעתו גם לפער בין הפיצוי המוצע בהסדר הפשרה לבין הסעד שהיו עשויים חברי הקבוצה לקבל אילו הייתה התובענה מוכרעת לטובתם. בעניין זה מדובר בפער מהותי, שלא נמצא שיש לתת לו משקל רב. לכך יש להוסיף את הנסיבות המלמדות הן על צמצום היקפו של הנזק הנטען ועל כך שמקור משלוח ההודעות הוא בטעות. ככלל, מנגנון הפיצוי הוא ראוי ומאזן נכונה בין תכלית פיצוי חברי הקבוצה לבין אי הכבדה מיותרת על המשיבה. זאת, בפרט בנסיבות שבהן בקשת האישור טרם אושרה, ובהינתן שקיימות משוכות לא מבוטלות אשר היה על המבקש להתגבר עליהן, ככל שהיה מתנהל ההליך עד תום.

האסדרה העתידית המוצעת אף מתקנת את המחדלים המיוחסים למשיבה מכאן ואילך. זאת, בהינתן שהמשיבה התחייבה כי תבצע הליך וידוא טכנולוגי, על פיו הודעות שיווקיות יימסרו על ידה רק ללקוחות שנתנו את הסכמתם, ולפי תחומי העניין של כל לקוח בלבד. כן, התחייבה המשיבה כי ככל שתשגר דברי פרסומת באמצעות הודעות שיווקיות בעתיד, היא תעמוד במלוא דרישות חוק הספאם. יתרה מזאת, המשיבה התחייבה לרשום את מאגר המידע בהתאם להוראות רשם מאגרי המידע.