בג"ץ 1441/21 האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' הכנסת

אולי יעניין אותך גם

צו הביניים אוסר על המדינה להעביר מידע על לא מתחסנים לרשויות המקומיות (החלטה וצו על תנאי, ביהמ"ש העליון, השופטים חיות, מלצר והנדל):

נפסק: ניתן צו על-תנאי המורה למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי החוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 36 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א – 2021, בטל, בשל פגיעתו בזכות החוקתית לפרטיות שלא בהתאם לתנאי פסקת ההגבלה שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בין היתר יתייחסו המשיבים לחובות החלות בעניין רישום מאגר מידע והשימוש בו, כמפורט בפרק ב' לחוק הגנת הפרטיות. הדיון יתקיים בהרכב של 7 שופטים.