ת"א 57223-01-21 דבוש נ' מפלגת העבודה הישראלית

נדחתה בקשה לאסור לקיים את הבחירות המקדימות של מפלגת העבודה באופן מקוון (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט יעקב שפסר):

העובדות: בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד, האוסר על קיום הבחירות המקדימות לרשימת מפלגת העבודה לכנסת באמצעות האינטרנט, אלא רק באמצעות הצבעה בקלפי. המבקש, חבר המפלגה, הגיש את בקשתו ערב הבחירות. 

נפסק: אין מקום להיעתר לבקשה. קיים ספק רב בדבר סיכויי התביעה ואף מאזן הנוחות ושיקולי יושר וצדק אינם נוטים לזכותו של המבקש. ההכרעה בבקשה לסעדים זמניים מתבססת על שלושה יסודות עיקריים: ראיות מספקות לכאורה לקיומה של עילת תביעה; מאזן הנוחות שבין הצדדים; וכן שיקולי יושר, תום לב ובכללם שאלת שיהוי של מבקש הסעד.

עילת תביעה - טענות המבקש בדבר פגמים באמצעי ההצבעה המקוונים, חשאיותם ואבטחתם, אינן מפורטות כלל בבקשה ובתצהיר, והמבקש אף נמנע מלצרף כל חוו"ד מצד גורם מוסמך בעל מומחיות בתחום לתמיכה בטענותיו. מנגד צירפו המשיבות מסמכים המניחים את הדעת כי אופן ההצבעה מרחוק המובנה במערכות האמורות אכן מאפשר לכאורה ביצוע בחירות חשאיות וטהורות. ספק אם יש מקום להעדיף את הטענה הערטילאית שהעלה המבקש, בלא ביסוס, על פני טענותיהן של המשיבות המגובות באסמכתאות השוללות לכאורה את טענתו. לא ניתן גם לשלול את טענת השיהוי שהעלו המשיבות. 

מאזן הנוחות נוטה לזכות המשיבות. בעוד שפתרון הקשיים שהעלה המבקש בקיום הצבעה מרחוק פשוט יחסית, כשכל מצביע יכול לממש את זכותו להצביע פיזית באחת מהקלפיות ברחבי המדינה, הרי שיש בקבלת הצו כדי לסכל את הליך הבחירות המקדימות ולהכשיל את הגשת רשימת מועמדי המפלגה שהגישו את מועמדותם, בהעדר הערכות מתאימה. 

לא ניתן להתעלם מהנסיבות הקשות השוררות כיום במדינת ישראל ובעולם כולו בשל נגיף הקורונה. מדובר בתקופה חריגה ומיוחדת, המצריכה יצירתיות בפתרון בעיות הנובעות ממנה. החלטת הועידה נראית לכאורה הכרחית על רקע המצב, בהיותה שלובה ונסמכת על ההתפתחויות הטכנולוגיות העדכניות, המאפשרות פתרון, ראוי ושיוויוני, אף אם לא מושלם לכשעצמו כטענת המבקש, ולא נמצא בה פגם. קבלת הבקשה עלולה למנוע מחברי מפלגה רבים לממש את זכותם לבחור את נציגיהם לכנסת. הבקשה נדחתה.