ה"ת 54789-03-20 אבו רג'ב נ' מדינת ישראל - אתג"ר, להב 433

אולי יעניין אותך גם

המשטרה רשאית לחפש במחשבי החשוד ללא נוכחותו וללא מגבלה של מילות חיפוש (החלטה, שלום ראשל"צ, השופט גיא אבנון):

העובדות: בקשת חשוד להורות למדינה (המשיבה) כי חיפוש שייערך במחשבים ובטלפונים שלו שנתפסו, ייעשה בדרך של חיפוש ממוקד (מילות מפתח), ובנוכחותו. המבקש ביקש גם לעכב ביצוע החלטה שהתירה חדירה לחומר מחשב. המבקש נעצר בחשד לביצוע עבירות איומים, מסירת הודעה כוזבת, שיבוש מהלכי משפט והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

במהלך חיפוש שנערך כדין בביתו ובמשרדו של המבקש, נתפסו חומרי מחשב, לרבות מחשבים מוסדיים. בדיונים קודמים הבהיר ביהמ"ש כי צו החיפוש שניתן, במסגרתו נתפסו חומרי המחשב, התיר חדירה ללא נוכחות עדים. הצו ניתן במעמד צד אחד, עובר לחיפוש ולמעצר, והוא שהקנה את סמכות תפיסת המוצגים, כמו גם הסמכות לחדור לחומרי המחשב. המבקש טען, בין היתר, כי הוא חוקר פרטי וכי המחשבים המשמשים אותו בעיסוקו מהווים מחשב מוסדי.

נפסק: החשוד עותר להורות למשיבה לפעול בניגוד לצו החיפוש שניתן: (1) לצמצם את אופן ביצוע החיפוש, בטענה כי זה עלול לפגוע בפרטיותו, בפרטיות לקוחותיו ובחיסיון המוקנה להם; (2) לחייב את נוכחות החשוד במהלך ביצוע החיפוש במחשב. ביהמ"ש היה ער לחשדות ולחומרי החקירה ומצא להתיר צו לתפיסת חומרי מחשב ולחדירה אליהם ללא נוכחות עדים. די בקריאת צווי החיפוש כדי ללמוד שביהמ"ש התיר עריכת חיפוש בחומרי המחשב ללא נוכחות איש, פרט לחוקר מיומן.

אין חולק שהחשוד חב חובות נאמנות וסודיות כלפי לקוחותיו (לפי תקנות החוקרים הפרטיים), אולם התקנות קובעות גם שאין בחובת סודיות זו כדי למנוע ממשטרת ישראל לבצע חיפוש ותפיסה של מסמכים וחומרי מחשב מחוקר פרטי, גם אם יש בכך כדי לפגוע בסודיות ובפרטיות המוקנית ללקוחותיו. אשר לטענות בדבר פגיעה בפרטיות, אין להרחיב את הדיבור על כך שחיפוש בכליו ובמקום מגוריו של אדם בכלל, וחיפוש במחשבו ובמכשיר הטלפון שלו בפרט, פוגעים פגיעה קשה בזכותו לפרטיות, כמו גם בזכותם של הקשורים אליו.

פגיעה זו מקבלת מזור (גם אם חלקי), בכך שחדירה לחומרי מחשב לא תתבצע אלא בהתאם לצו שניתן מראש. במקרה דנן לא רק שניתן מראש צו חדירה לחומרי המחשב, בידי חוקר מיומן, בתנאי מעבדה וללא נוכחות עדים, אלא שביהמ"ש שנתן את הצו שב והבהיר מפורשות את תוקפו, שיבוצע ללא נוכחותו של החשוד. אשר למידת הזהירות והרגישות בו יבוצע החיפוש, זה מוגבל לחקירת החשדות המיוחסים לחשוד, וברי כי החדירה לחומרי המחשב איננה בלתי מוגבלת ואיננה מאפשרת חקירה בנושאים שלא הוצגו בפני ביהמ"ש ולא קיבלו את אישורו מראש. 

משטרת ישראל רשאית לבצע את צווי החיפוש – חדירה לחומר מחשב, ללא נוכחותו של החשוד, וללא מגבלות בדמות מילות חיפוש, כאלו שלא נקבעו על ידי בית המשפט בעת הוצאת הצווים. חזקה על המשיבה כי תפעל לביצוע החיפוש תוך פגיעה מזערית בזכויותיו של החשוד ובפרטיותו, לקידום מטרות החקירה שהתבקשו בבקשות לצווי החיפוש.