ת"צ 50858-02-18 ארביב נ' התיאטרון הלאומי הבימה ואח'

אולי יעניין אותך גם

תיאטרון הבימה ותיאטרון הצפון ינגישו את אתרי האינטרנט שלהם ויקצו אלפי כרטיסים כפיצוי (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת אסתר נחליאלי חיאט):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות. המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תיאטרון הבימה ותיאטרון הצפון, בטענה כי המשיבות לא ביצעו התאמות נגישות באתרי האינטרנט שהן מפעילות, בניגוד להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013.

המשיבות טענו, בין היתר, כי למבקש אין עילה אישית, כי מדובר בתביעה מוקדמת שהוגשה זמן קצר לאחר כניסת תקנות הנגישות לתוקף וכי לא התבצעה פנייה מוקדמת למשיבות כדי לאפשר להן לתקן ולבצע את ההתאמות המתבקשות. ההידברות בין הצדדים הובילה להסכם פשרה שהוגש לאישור ביהמ"ש.

נפסק: עיקרי הסכם הפשרה קובעים כי המשיבות, בין היתר, תבצענה התאמות נגישות מלאות בהלימה להוראות התקן והקווים המנחים שאומצו בו, וכן יתרמו להעצמת אנשים עם מוגבלות ולעידוד שילובם המלא באירועי תרבות. אתר האינטרנט יונגש בתוך 90 ימים מאישור הסכם הפשרה. המשיבות יבחנו את ההנגשה באמצעות מומחה נגישות והתחייבו להעסיק רכז נגישות כדי שיוכל לוודא את תקינות השירות. 

ההסדר כולל גם פיצוי בדמות אלפי כרטיסים שיוקצו להצגות המשיבות. המשיבות גם הסכימו להקצות מקום בחוברת המנויים, החל משנת 2020 ולמשך שנתיים, לצורך הסברה אודות החשיבות בשוויון זכויות ונגישות לאנשים עם מוגבלות וכדי לעודד את השתלבותם בחיי התרבות ובחיי היומיום. הוסכם בין הצדדים על גמול לתובע המייצג בסך 6,000 ש"ח ושכר טרחה לבא-כוחו בשיעור של 54,000 ש"ח + מע"מ.

הסדר הפשרה בכללותו ראוי ומבורך ולפיכך יש לאשרו ולתת לו תוקף של פסק-דין. ההסדר מגלה רגישות והתייחסות רצינית לחברי הקבוצה, שהם אנשים עם מוגבלות. ביהמ"ש התרשם לחיוב מתנאים בהסדר כמו הסברה, פרסום והגברת המודעות למצוקת אנשים עם מוגבלות ורצון כן לנסות ולשלבם בחיי היומיום בכלל ובחיי התרבות בפרט. אין ספק כי הטבה שכזאת היא ראויה ונכונה ובהחלט מסייעת לקבוצה בעניין שהוא בעל חשיבות ציבורית. ההסדר המוצע מקדם את תכלית התביעה שהיא לאכוף על המשיבות הנגשה של אפשרות השימוש באתריהן.