צ"ו 47885-12-18 עזבון המנוח ברוזובסקי ז"ל ואח' נ' שירותי בריאות כללית המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה"

אולי יעניין אותך גם

בית הדין נדרש לשאלת העיזבון הדיגיטלי של מנתח שנטל את חייו במקום עבודתו (פסק-דין, אזורי לעבודה ב"ש, השופט שמואל טננבוים):

העובדות: בקשת יורשי המנוח לקבל את המידע המאוחסן במחשב בו השתמש המנוח אצל הנתבעת (לרבות תכתובות דוא"ל משתי התיבות ששימשו את המנוח, לעבודתו ולענייניו האישיים). המנוח שימש כמנהל מחלקה במרכז הרפואי סורוקה ושם קץ לחייו בין כותלי המרכז. המבקשים סבורים כי החומר המבוקש מהמחשב יסייע לשפוך אור על נסיבות מותו של המנוח. 

המשיבה לא התנגדה להעברת המידע, אך ביקשה כי הדבר ייעשה בצו שיפוטי, שיקבע מתווה מוסכם לאופן העברת המידע והיקף הגילוי והעיון המותר, בכפוף לשמירה על פרטיותם של צדדים שלישיים לפי חוק הגנת הפרטיות ועל חובת הסודיות הרפואית בין רופא למטופל מתוקף חוק זכויות החולה. הצדדים הסכימו כי חומרי המחשב יהיו נתונים לעיונה הבלעדי של נאמנת שתמונה על-ידי ביהמ"ש ותפעל לפי קריטריונים שיקבע ביה"ד.

נפסק: המחלוקת בין הצדדים מצומצמת להיקף וטיב המידע שיש להעביר למבקשים מתוך המחשב והתיבה המקצועית, שכן אין מחלוקת בנוגע לתיבה האישית של המנוח וענייניו האישיים המצויים במחשב. אין מקום להיכנס לעובי הסוגיות הנוגעות למרחב הווירטואלי האישי והמקצועי של העובד במקום העבודה וזאת נוכח קיומה של הסכמה עקרונית בין הצדדים.

הבקשה מצריכה דיון בטענות המועלות ביחס להגנת הפרטיות והחיסיון הרפואי בהקשר של גילוי ועיון במידע, ובאיזונם של האינטרסים הנדרשים. יש מקום להיעזר בכללים המקובלים בהליכי גילוי לפי תקנות סדרי הדין בבית הדין לעבודה. בהתאם להלכה הפסוקה, השיקול המרכזי בסוגיית מתן צו לגילוי מסמכים היא שאלת רלוונטיות המסמכים לדיון. 

בנסיבות הטרגיות שפקדו את משפחת המנוח הרי אין טבעי יותר מרצונם לברר את הסיבות שהובילו את המנוח לשלוח יד בנפשו. אין זה מן הנמנע כי תוגש תביעה עתידית, כאשר יכול ותתגבש עילת תביעה לאחר בירור סיבות מותו של המנוח. מעצם טבעו הכללי של הסעד המבוקש וההלכות בדבר שמירה על הפרטיות וכבודו של המנוח ושל צדדים שלישיים, וכן חוקי החיסיון החלים, יש להיעתר לסעד המבוקש באופן מצומצם ובהתאם להצעת הנתבעת.

מלוא החומרים שהיו במחשב בו השתמש המנוח בעבודתו והמצויים כיום בשרת המשיבה יועברו לעיונה של הנאמנת (שופטת בדימוס) וזו: א. תעביר לעיזבון את מלוא החומר מהתיבה האישית של המנוח; ב. כל תכתובת או מסמך בענייניו האישיים של המנוח מהתיבה המקצועית, או שהיו במחשב, יועברו לעיזבון; ג. כל מידע רפואי או רשומה רפואית הנוגעים בדרך כלשהי במישרין או בעקיפין למטופלים יישארו חסויים ולא יימסרו לעיזבון וכך גם בנוגע לתכתובת של המנוח בעניינים אלה; ד. כל תכתובת מהתיבה המקצועית שעשויה לפגוע בפרטיותם של צדדים שלישיים, תישאר חסויה ולא תימסר לעיזבון.