ת"א 21538-01-17 פסטו הראל שמש בע"מ נ' Google Ireland Ltd ואח'

אולי יעניין אותך גם

השאלות הנוגעות לליבת עסקיה של גוגל יידונו רק בשלב השני (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט אורן שוורץ):

העובדות: בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפי, הודאה בעובדות ומתן תשובות לשאלון, על-מנת "לחלץ" נתונים באשר למעמדה המונופוליסטי של המשיבה 1 (גוגל) בשוק הפרסומות ברשת. המבקשת (התובעת) מפעילה אתרי אינטרנט והכנסותיה הן מפרסומות המוצבות באתריה. המחלוקת בין הצדדים נובעת מכך שגוגל השעתה את אתרי המבקשת מהשירות AdSense, בטענה כי המבקשת הפרה את הסכם השירות. בתביעתה, המבקשת עתרה לסעד כספי וכן לצו עשה שיורה לגוגל להחזיר אותה לשירות, המבוסס על עילה מכוח סעיף 29 לחוק ההגבלים העסקיים, שעניינו סירוב בלתי סביר לתת שירות.

נפסק: עיקר הבקשה הוא במתן מענה לשאלות הנוגעות לנתונים באשר לפעילותה המסחרית של גוגל, להודאה בעובדות ועוד, וזאת להוכחת מעמדה, כוחה והתנהגותה של גוגל בשוק בו פועל שירות ה- AdSense. המידע נועד להוות תשתית לחוות דעת בתחום ההגבלים העסקיים שאמורה להיות מוגשת כחלק מראיות התביעה.

המשיבות הודיעו כי אינן מוכנות להודות בעובדות אליהן נדרשו ולפיכך הסנקציה היחידה שניתן להטיל עליהן היא חיובן בהוצאות הכרוכות בהוכחת אותן עובדות. הליך השאלונים נועד לאפשר דיון הוגן ולחסוך בהוצאות. על השאלות להיות רלבנטיות ולעמוד גם בסייגים אחרים: היעדר הכבדה מיותרת על הצד שכנגד, קיומו של המידע בידי בעל הדין ושמירה על דיני החסיונות לסוגיהם. יש מקום לצמצם את מספר השאלות, שכן חלקו מחייב את גוגל בהשקעת מאמץ רב ולמעשה לבנות מסד נתונים עבור המבקשת, דבר שחורג מהמסגרת המחייבת של הליכים השאלונים.

לא כך הם פני הדברים באשר לשאלות העוסקות במידע הקיים אצל גוגל. בהינתן כי הדרישה תצומצם לשנים הרלבנטיות ובהנחה כי המידע באשר להכנסות ולהקלקות מצוי בידי גוגל, אזי יש בכך איזון ראוי בין המאמץ שיידרש לגוגל להפיק את המידע לבין התרומה לבירור עילת המונופולין שנטענה. אולם, יש גם ממש בטענת גוגל לקיומם של סודות מסחריים, שכן השאלון נוגע ללב ליבה של פעילותה המסחרית של גוגל בשוק הפרסום המקוון. 

טענותיה המהותיות של המבקשת הן משני מישורים - החבות החוזית (הפרת הסכם ההתקשרות) ומישור דיני המונופולין. אם יתברר שהסכם השירות בוטל כדין בשל הפרתו על-ידי המבקשת, לא תעמוד לה הזכות לשוב לשירות. מכאן, שקיימת הצדקה עניינית לדחיית מסירת המידע המבוקש לאחר שתוכרע שאלת החבות החוזית (גם מטעמים של אחידות דיונית, ביחס להליך אחר שמנהלת גוגל, וכן שיקולי עלות תועלת של ההתדיינות המשפטית). האיזון הראוי הוא בפיצול הדיון, כך שקודם תידון השאלה החוזית ורק לאחר מכן, במידת הצורך, תתברר העילה מכוח חוק ההגבלים.