ת"א 4032-09-16 אסעד ואח' נ' שירות בריאות כללית - מחוז חיפה

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום חיפה, השופט אורי גולדקורן): בין הצדדים נקשר "הסכם למתן שירותי רפואה כעצמאי". משמסר המבקש ד"ר אסעד לשירותי בריאות כללית הודעה מוקדמת על סיום הסכם ההתקשרות ביניהם, החליטה האחרונה לנתק מיידית את חיבור מרפאתו למאגרים הממוחשבים שבהם מצוי המידע הרפואי על מאות מטופליו, אף שטרם חלפה התקופה החוזית של שלושת חודשי ההודעה המוקדמת. לפיכך, הוגשה הבקשה למתן סעד זמני. נפסק - משפעלה החברה לפי הקבוע בהסכם, ומסרה הודעה מוקדמת על כוונתה להביא את ההסכם לקיצו, נכנסה לפועלה ההוראה בהסכם שחייבה את הצדדים להמשיך בקיום התחייבויותיהם לפי ההסכם במשך 3 חודשים נוספים. במצב שהיה קיים ערב מתן ההודעה המוקדמת, נתנה החברה שירותים רפואיים למטופלים והוא המשיך להתקיים אף לאחר משלוח ההודעה המוקדמת. המשיבה שינתה את המצב הקיים בכך שניתקה את קו התקשורת ומנעה מהחברה את הגישה לתוכנות, דוא"ל ולמאגר המטופלים והתיקים הרפואיים שלהם. על רקע זה, אין לקבל את טיעון המשיבה לפיה יש להימנע ממתן הצו כיוון שמדובר בצו עשה. צו עשה שנועד לאיין את שינוי המצב הקיים הוא צו המשמר מצב קיים. אין ממש בטענה כי מדובר במתן צו לאכיפת "שירות אישי" למשיבה. המשיבה לא הצליחה להוכיח, ולו לכאורה, את טענתה העובדתית לפעולות של שידול המטופלים שביצעו המבקשים ואת טענתם המשפטית להפרת ההסכם על-ידי המבקשים. לא הוכח שהמבקשים הפרו את ההסכם וניתן לקבוע כי המבקשים הוכיחו את קיומה של עילת תביעה לכאורה. מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת המבקשים. ניתוקם המיידי מתקשורת טכנולוגית עם המטופלים, ללא תקופת התארגנות של מספר חודשים, ביטול מיידי של ההסכם והפסקת ביצוע תשלומי המשיבה לפי ההתחייבויות החוזיות, עלול לפגוע במטה לחמם של המבקשים, בשמם הטוב, ובמוניטין שלהם בקרב המטופלים ואף לחשוף אותם לתביעות של רשלנות רפואית. טובת המטופלים אף היא חלק משיקולי מאזן הנוחות. מאידך, חיבור קו התקשורת מחדש תואם את ההסכמות החוזיות בין הצדדים באשר לאופן שבו עליהם להתנהל בעת הפסקת הקשר ואינו אמור להסב למשיבה נזק שלא נצפה על-ידה מראש ושהיא לא הסכימה ליטול את הסיכון לגביו. דין הבקשה להתקבל בחלקה העיקרי.