רע"א 2930/16 ארמוזה ואח' נ' ברודסקי

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטת דפנה ברק-ארז): בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א [רע"א 22923-02-16], שדחתה בקשת רשות ערעור שהגישו המבקשים על החלטות ביהמ"ש השלום [ת"א 4319-02-11]. עניין הבקשה בהליכים שמנהלים הצדדים בנוגע לאופן יישומו של פסק-דין חלקי שניתן בבימ"ש השלום, שהורה על מתן חשבונות של המבקשים לידי המשיב. מקור המחלוקת בין הצדדים נוגע לבירור ההכנסות שהתקבלו מעסקאות ביחס לפורמט של שעשועון טלוויזיה. בין היתר, נעתר ביהמ"ש השלום לבקשת המשיב לעיין במסמכים המצויים בתוכנת ה- Salesforce המשמשת את המבקשים, בדרך של העברת התוכנה לידי רו"ח מטעם המשיב, המחויבת לסודיות ביחס למידע. המבקשים טענו כי אין ביכולתם למסור את התוכנה, שכן מדובר בתוכנת "ענן" שאינה מותקנת במחשביהם וכי מתן גישה לאדם שאינו מורשה עלולה להסב להם נזק בלתי הפיך. ביהמ"ש השלום הורה למבקשים להמציא לרוה"ח את הנתונים המאפשרים את ההתקשרות לתוכנה. בית המשפט המחוזי דחה בקשת רשות ערעור שהגישו המבקשים, וקבע כי ההחלטה עולה בקנה אחד עם הודעת המבקשים כי הם נכונים לאפשר לרוה"ח להגיע למשרדם על-מנת לקבל מידע מהתוכנה. נפסק -

טענות המבקשים בנוגע להחלטת בימ"ש השלום המאפשרת לרוה"ח גישה מלאה לתוכנת הסיילספורס מצדיקות מתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי". אין ספק כי החומר המצוי בתוכנה, הכולל גם רשימת לקוחות, תעריפים ונהלי עבודה, הוא לפחות בחלקו סוד מסחרי כהגדרתו בסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999. לכן, יש להידרש לסעיף 23 לחוק המתייחס לגילוי של מסמכים שיש בהם סוד מסחרי. ההסדר הקבוע בסעיף מעניק לביהמ"ש שיקול דעת להורות על היקף הגילוי של מסמכים בהליך אזרחי בהתחשב באינטרס של מבקש הגילוי לעשיית צדק, מחד גיסא, ובהגנה על האינטרס של בעל הסודות המסחריים מאידך גיסא. האיזון בין האינטרסים אמור להוביל לכך שהחלטות העלולות לפגוע בסודות מסחריים יעשו כן באופן מידתי, כך שחשיפתם לא תיעשה מעבר לנדרש. החלטת ביהמ"ש השלום כי תהיה למומחית מטעם המשיב (רוה"ח) גישה חופשית לעיון בתוכנת "ענן" של המבקשים, הכוללת את כל סודותיהם המסחריים (מידע על כלל נכסיהם ופעולותיהם העסקיות של המבקשים), פוגעת בקניינם של המבקשים באופן לא מידתי. מדובר במידע שחורג באופן בולט מהנדרש לבירור המחלוקות בין הצדדים. אף עולה החשש כי מדובר במידע העשוי לכלול סודות מסחריים של צדדים שלישיים, לקוחות המבקשים. כל זאת, כאשר ישנה אפשרות מידתית יותר שתאפשר למשיב גישה לכלל המסמכים הרלבנטיים, עם הפחתה ניכרת בפגיעה בסודותיהם המסחריים של המבקשים. אין בהתחייבות רוה"ח שלא לגלות את הסודות המסחריים כדי לתת מענה מספק לפגיעה האפשרית. יתואם מועד בו תסור רוה"ח למשרד המבקשים ושם תינתן לה גישה מלאה לתוכנה והיא תהיה רשאית להפיק בעצמה עותק מכל המסמכים הקשורים בפורמט התכנית. נציג המבקשים יהיה נוכח בחדר על-מנת לסייע לה בהפעלת התוכנה ולפקח כי לא נעשית כל פעולה שיש בה לפגוע בתוכנה.