ת"ק 33828-02-14 כחלון נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות נתניה, השופטת אביבה טלמור): תביעה כספית בגין הימור שביצע התובע באפליקציה של הנתבעת, בסך 4,000 ש"ח. בסמוך לכך, שלח התובע טופס הימור נוסף של 900 ש"ח. בחלוף כמה שעות ביקש התובע לבטל את ההימור הראשון, אך הנתבעת מסרה לו כי לפי התקנון לא ניתן לבטל את ההימור. מכאן התביעה. נפסק - השאלה העומדת לדיון היא האם רשאי מי ששלח טופס הימורים של "ווינר ליין" באמצעות אפליקציה, לחזור בו ולבטל את ההימור, בפרק זמן החורג מהוראות התקנות הרלבנטיות. חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967, קובע בסעיף 8 כי ההימורים שתארגן המועצה ייערכו לפי תוכנית שקבעה המועצה בתקנות. תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים יומיים), התשס"א-2001, קובעת את הנהלים המחייבים את הנתבעת. בהתאם לתקנה 63, ניתן לבטל הימור רק בתוך 30 דקות ממועד העברת הניחושים למשרד הראשי. דין התביעה להידחות. תקנות הסדר ההימורים קובעות באופן מפורש את התנאים והמועד לביטול הימור. התובע פנה לראשונה בבקשה לבטל את ההימור לאחר שחלף המועד לפי התקנות. תקנות אלה, שהן דין מיוחד, מסדירות את ניהול ההימור מסוג זה שביצע התובע והן עמדו לעיון התובע ושכמותו. ניתן לראותן באתר והן אינן מחייבות את הצגת תנאי הביטול במקום בולט במיוחד כטענת התובע. הוראות חוק הגנת הצרכן המחייבות הצגת תנאי ביטול מתייחסות ל"טובין" והימור אינו נכלל בהגדרה זו. תקנות ביטול עסקה מכוח חוק הגנת הצרכן אף הן אינן קובעות זכות לבטל עסקה מסוג של הימור בודד. התקנות מאפשרות ביטול מינוי להימורים. משפעלה הנתבעת בהתאם לתקנות הסדר ההימורים, דין התביעה להידחות. התובע ישא בהוצאות הנתבעת בסך 500 ש"ח.