ת"א 25466-07-11 קפלינסקי ואח' נ' בנצור ואח'

(החלטה, שלום ת"א, השופטת נועה גרוסמן): בקשת התובע למתן עדות באמצעות Video Conference, מיפן. ביום 16.4.2015 ניתנה החלטת ביהמ"ש שהתירה את חקירת התובע כאמור. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בת"א [רע"א 4115-05-15] וזה הורה כי הערכאה הדיונית תדון בנושא מחדש. נפסק -

דרך המלך לניהול הליך משפטי אזרחי היא בדרך של העדת עדים בפני השופט הדן בעניין, המאפשרת לו להתרשם באופן בלתי אמצעי מהעדים. קיימים מספר חריגים המאפשרים סטייה מדרך זו, אחד מהם מצוי בסעיף 13 לפקודת הראיות, המאפשר גביית עדות בחו"ל, כאשר דרך שהתפתחה בשנים האחרונות היא גביית עדות בדרך של וידאו קונפרנס (שהיא פרי הקידמה הטכנולוגית והפסיקה). ביהמ"ש העליון אימץ את הקריטריונים והמבחנים ביחס לפרשנות סעיף 13 לפקודת הראיות, לעניין גביית עדות בחו"ל בדרך של וידאו קונפרנס. על המבקש לגבות עדות בחו"ל לעמוד בשלושה תנאים מצטברים: (1) הבקשה הוגשה בתום לב; (2) העדות רלוונטית לבירור התביעה בישראל; (3) קיימת סיבה טובה המונעת את הגעת העד לעדות בישראל. יש גם לבחון את מאזן הנוחות בין הצדדים. במרוצת השנים, ניכר ריכוך וגמישות רבה מצד הפסיקה באשר לאפשרות למתן עדות באמצעות שיחת וידאו.

במקרה דנן, לא נמצא כי הבקשה הוגשה בחוסר תום-לב. חוסר תום-לב מתקיים כאשר עד או צד להליך מבקש להעיד בוידאו קונפרנס מחו"ל על-מנת להתחמק מאימת הדין בישראל או כדי להימנע מחקירה משטרתית וכו'. אין זה המקרה שלפנינו. התובע הוא אזרח ישראלי, המתגורר דרך קבע ביפן ושם מרכז חייו. סביר כי היעדרותו ממקום עבודתו והגעתו לישראל לצרכי עדות כרוכה בתיאום עם המעסיק, היעדרות לזמן ממושך ממקום מגוריו ועלות כלכלית גבוהה. אין לראות חוסר תום-לב בכך שהמבקש מעוניין לחסוך בעלויות. עדותו של בעל דין, קל וחומר התובע, היא רלוונטית לבירור התביעה. האם קיימת סיבה טובה? השאלה היא האם טעמים כלכליים מהווים "סיבה טובה" להימנעות מהגעה למתן עדות בישראל. לאורך השנים הכירה הפסיקה בטעמים שונים כ"סיבה טובה" לחקירת עדים בוידאו קונפרנס, לרבות טעמים הנוגעים למצבם הבריאותי של העדים, המצב הבטחוני בישראל ונסיבות אישיות של עדים. בדומה לעניין רולנט, טעמים כלכליים מהווים "סיבה טובה" לאפשר מתן עדות באופן זה. בנסיבות תיק זה, כאשר התובע התייצב לדיונים עד כה ונחקר פרונטלית על-ידי ביהמ"ש והעלויות הנכבדות הכרוכות בהגעה נוספת מיפן, מתקיימות הדרישות להמשך חקירתו הנגדית של התובע בוידאו קונפרנס.