ת"א 10047-03-12 פיל אנימציה בע"מ ואח' נ' גנוסר אלון

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט גדעון גינת): תביעה ותביעה שכנגד שעניינן בהתקשרות בין הצדדים להוציא אל הפועל מיזם תוכנה חדשני בתחום האנימציה. האם הופר החוזה על-ידי ביטול חד-צדדי של הנתבע, או האם סולק האחרון וזכאי ליתרת התשלום שלא שולם לו עבור שירותיו. נפסק - מהוראות ההסכם עולה כי הנתבע התחייב להעמיד את שירותיו באופן רצוף ומיידי עד להשלמת פיתוח התוכנה. בתמורה, התחייבה התובעת לשלם עבור שעות העבודה שביצע הנתבע. בנוסף, התחייבו הצדדים כי אם יסתיים החוזה, מכל סיבה שהיא, יסיים הנתבע את מתן שירותיו בצורה מסודרת ויחזיר את כל הציוד והמסמכים שברשותו. התובעת התחייבה לשלם עבור שעות העבודה שביצע הנתבע עד לאותה עת. האפשרות להביא לסיום ההסכם בין הצדדים ניתנה לתובעת בלבד. לאחר שנתן לתובעות הודעת סיום, אסף הנתבע את מיטלטליו ממשרדי התובעת 1 וחסם את גישתן של התובעות אל המערכת, כאשר הוא מתנה את העלאתה בתשלום עבור עבודתו בחודש נובמבר. עובדות אלו מעידות על התנהלות אדם המתכוון להפסיק ליתן את שירותיו וצפוי שלא להוביל לסיומו של הפרויקט כמתוכנן. התנהלות זו עולה כדי הפרה צפויה. התובעות לא ביטלו את החוזה טרם קיומה של הפרה זו וזו התרחשה באמצע חודש ינואר, עד הגיע המועד לקיום החוזה ופיתוח התוכנה לא הושלם. לכאורה, נוכח העובדה כי ההסכם המשיך להתקיים, חלה על התובעות החובה לשלם עבור שעות העבודה של הנתבע. הפסיקה מכירה בזכות צד הנפגע מהפרה צפויה לעכב את ביצוע חיובו שלו, גם אם הוא מעוניין בביצוע החוזה, כל עוד הוא נוקט דרך להביע את נכונותו לקיים את חיובו. הנתבע העביר לתובעות את החשבונית לתשלום לאחר המועד בו יידע אותן אודות ההפרה הצפויה. אמנם, החשבונית הוצאה עבור חודש בו ניתנו שירותי הנתבע, אך בהסתלקותו מן החוזה והשארת התובעות עם קוד שאינו תקין ושלא ניתן להפעיל באמצעותו את התוכנה, מתאיין הבסיס שעליו הושתת החוזה. טרם מועד ההפרה, נמנעו התובעות מביטול החוזה וניכר כי פעלו על-מנת להביא לקיומו. כל עוד היו התובעות מוכנות לבצע את התשלום בתמורה להמשך קיום חיוביו של הנתבע, הן לא הפרו את החוזה. דינה של התביעה שכנגד להידחות. עם אי-השלמת הפרויקט במועד שנקבע הפכה ההפרה הצפויה לאקטואלית. יש לראות במכתב ההתראה ששלחו התובעות כהודעה על ביטול החוזה. משבחר הנפגע לבטל את החוזה וזה בוטל כדין, קמה הזכות להשבה, הכוללת את כל אשר ניתן לפי החוזה שבוטל, עד למועד ביטולו. הנתבע ישיב לתובעות את הסכום של 443,665 ש"ח ששילמו לו עבור מתן שירותיו וכן ישלם לתובעות סך של 156,335 ש"ח בגין התחייבויות נוספות ואבדן רווחים. כן יישא הנתבע בהוצאות בסך 44,000 ש"ח + מע"מ.