ת"ק 18786-09-13 דוד ניסני נ' המועצה להסדר הימורים בספורט - הטוטו (WINNER)

(פסק-דין, תביעות קטנות חדרה, השופטת רקפת סגל מוהר): התובע הימר סך של 250 ש"ח על זהות הקבוצה שתזכה באליפות הולנד. לטענתו, מקדם ההימורים שפרסמה הנתבעת עמד באותה עת על 1:40. הקבוצה עליה הימר התובע זכתה באליפות אך הנתבעת סברה כי התובע זכאי לתשלום לפי יחס של 1:1.17 בלבד, הואיל ופרסום היחס הגבוה יותר באתר האינטרנט שלה היה שגוי. התובע עמד על קבלת מלוא סכום הזכייה וביקש להסתמך על פסה"ד בעניין יאיר מזור, בו נדון מקרה זהה והנתבעת חוייבה בתשלום. הנתבעת טענה, בין היתר, כי הימור התובע נרשם במערכת המקוונת שלה לפי מקדם של 1:1.17 ולא לפי המקדם השגוי שהופיע באתר ואף צרפה פלט מחשב המאמת זאת. בעניין זה ביקשה הנתבעת להסתמך על תקנה 17(א) לתקנות להסדר הימורים בספורט (תוכנית הימורים יומיים), התשס"א-2001 שעניינה ב"עליונות נתוני מערכת". נפסק - הטעות נשוא המקרה אינה יכולה להיחשב כ"טעות בכדאיות העסקה" גרידא. אם בשעה שבה ביצע התובע את ההימור הוא עשה כן על סמך פרסום מקדם גבוה באתר האינטרנט של הנתבעת, עדיין המקדם האמיתי במחשב המרכזי של הנתבעת היה נמוך יותר. הנתבעת, שלא התכוונה להטעות את ציבור לקוחותיה, פעלה במהירות לתיקון הטעות ואף אפשרה לאותם לקוחות שהסתמכו על הפרסום השגוי לבטל את ההימור ולקבל את כספם בחזרה. משעשתה כן, נהגה בהגינות כלפי התובע, שהתנהל כלפיה בחוסר הגינות. התביעה נדחתה. התובע ישא בהוצאות בסך 500 ש"ח.