בג"ץ 3809/08 בג"ץ 9995/08 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים ביניש, גרוניס, ריבלין, נאור, ארבל, חיות ומלצר): שתי עתירות שעניינן בחוקיות חלק מן ההסדרים שנקבעו בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת), תשס"ח-2007, המאפשר לרשויות החקירה בישראל לקבל לרשותן נתוני תקשורת של כלל מנויי בזק. נפסק -
  • המציאות המודרנית בה אנו חיים והחידושים הטכנולוגיים הנלווים לה נותנים בידי אזרחי העולם, אשר ידם משגת, אמצעי תקשורת שמידת שכלולם הולכת וגדלה, המאפשרים העברת מידע בקלות, במהירות ועל פני שטחים נרחבים. מן הצד האחר, הפכה מציאות זו את עולמנו למקום בו מידע פרטי רב הנוגע לאדם נע בחופשיות, פעמים רבות בהסכמת אותו פרט, בספירה הציבורית. מן הצד האחר, הפכה מציאות זו פלטפורמה נוחה לגורמים שליליים ועבריינים המבקשים לעשות שימוש ביכולות שמקנה הטכנולוגיה לצורכיהם.
  • החוק שנתקף בעתירות מדגים הסדרה בדין הישראלי של השימוש בטכנולוגיות מתקדמות לטובת אכיפת החוק. ראוי ליתן בידי רשויות האכיפה כלים מתאימים שיסייעו להן באכיפת החוק במציאות המשתנה. לצד זאת, אין כל ספק כי מהלכים אלה הינם בעלי פוטנציאל פגיעה רב בפרטיותם של התושבים. מציאות זו מחייבת יצירת הסדרים מורכבים שנותנים משקל ראוי למכלול האינטרסים העומדים על הפרק.
  • לאחר שנבחנו בקפידה מכלול ההסדרים שגובשו בחוק נתוני תקשורת ונהליו, בא ביהמ"ש למסקנה כי בשים לב לפרשנות הראויה להפעלת הסמכויות הקבועות בחוק - הקוראת בעיקרה להפעילו בצמצום ובנסיבות המתחייבות בלבד - לא נמצאה עילה להתערבות חוקתית.
  • עם זאת, על רשויות האכיפה מוטלת מלאכה נכבדה של שימוש ראוי בסמכויות שהוקנו להם, תוך הפעלת שיקול דעת זהיר והקפדה יתרה על כי ההסדרים הפוגעניים שבחוק יופעלו רק בהיקף ובמידה המתחייבים. כן מוטלת בהקשר זה אחריות רבה על הכנסת והיועמ"ש, האמונים לפי חוק על קיום ביקורת שוטפת בעניין היקף השימוש שנעשה בחוק. כך הם הדברים ביחס לבתי המשפט בפניהם יונחו בקשות להתיר קבלת נתוני תקשורת בהתאם לחוק.
  • בכל הנוגע להפעלת הסמכות הקבועה הן בסעיף 3 והן בסעיף 4 לחוק, יש לפרשה כך שקבלת הנתונים לפי החוק תעשה רק במקרים הדבר דרוש לצורך ממוקד וקונקרטי, דוגמת חקירה הנסובה על אירוע ממוקד בעניינו של חשוד או קורבן ספציפיים. זאת, להבדיל משימוש בהסדרי החוק למטרות כלליות של גילוי עבריינים ומניעת פשע.
  • בכל הנוגע להפעלת הסמכות הקבועה בסעיף 4 לחוק, יש לפרשה כך שהיתר לקבלת נתוני תקשורת מכח סמכות זו יעשה במשורה, במקרים קיצוניים, לצורך טיפול בעבירות המחייבות זאת ורק במקרים בהם מחמת הדחיפות התברר כי לא ניתן לקבל צו מבית המשפט בהתאם להסדר הקבוע בסעיף 3. זאת, כאשר המניעה מפנייה לביהמ"ש נובעת מנסיבות הקשורות בהצלת חיים או נסיבות קשות אחרות, והכל תוך התחשבות במגוון שיקולים ביניהם היות המנוי בעל מקצוע, מידת מעורבותו בעבירה, סוג הנתונים המתבקשים, מידת הדחיפות והחומרה שבעבירה וכיו"ב שיקולים.
  • ככל שהדברים נוגעים לעיתונאים - ההגבלות על שימוש בצווים כפי שבוטאו בנוהל לעניין סעיף 4, מתחייבות לפי תכלית החוק והאיזונים הנדרשים בהליכי יישומו. בהתאם לכך, כאשר המנוי הוא עיתונאי שאינו החשוד בעבירה או הקורבן, לא תאושר בקשה בהתאם לסעיף 4 לקבלת נתוני תקשורת מסוג נתוני תעבורה לגביו.
  • בכל הנוגע לפרשנות סעיפים 3,6 ו-7 לחוק, הוחלט על דעת כל חברי ההרכב כאמור בפסק-דינה של הנשיאה ביניש. בכל הנוגע לפרשנות סעיף 4 לחוק, הוחלט בדעת רוב חברי ההרכב כאמור בפסק-דינה של הנשיאה ביניש, כי ניתן להפעיל את הסמכות הקבועה בסעיף זה גם בהן נתוני התקשורת מתבקשים מ"בעל מקצוע". זאת, בניגוד לדעתו החולקת של השופט ח' מלצר, שסבר כי לא ניתן להשתמש בסמכות הקבועה בסעיף 4 לצורך קבלת היתר לפי החוק בעניינו של "בעל מקצוע".