ע"א 1691/09 נועם לנדאו ואח' נ' קראסן הייטס בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטים שנלר, ורדי ולבהר-שרון): המערערים תבעו מהמשיבות דמי תיווך בסך 2.5 מיליון ש"ח, בגין עסקת נדל"ן בסך 80 מיליון דולר. לטענתם, הודעת דואר אלקטרוני מהווה "הזמנה בכתב" כמשמעה בסעיף 9(א) לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996 ("מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין"). נפסק - בדעת רוב הוחזר התיק לבית משפט השלום לשמיעת עדויות ובוטל סילוקו על הסף.

דעת הרוב
 • השופט קובי ורדי -
  • אם הלקוח שולח דואר אלקטרוני שבו מתקיימים התנאים הנדרשים על פי החוק והתקנות, לא ניתן לשלול את הטענה שלכאורה ניתן לראות בכך הזמנה בכתב.
  • לא היה מקום לסילוק התביעה על הסף ולקבוע שאין כל עילה ואין כל סיכוי לתביעה בטרם ייבחן הפן העובדתי שלאורו יוכל בית המשפט ליישם את ההלכות המשפטיות ולהכריע בזכאותם או באי זכאותם של המערערים לתשלום.
 • השופטת רות לבהר-שרון -
  • דואר אלקטרוני מטיבו אין בו חתימות. ואולם, בעידן האלקטרוני בו אנו מצויים, בו מסמכים חשובים והסכמות עקרוניות מועברות מדי יום במייל, אין מקום לפסול היותו של מסמך "מסמך בכתב" רק בשל העדר חתימות ויש לבחון את הנסיבות והרקע למשלוח המייל. יתכנו מקרים בהם הותנה בין הצדדים במפורש שמסמך מסויים, כגון הודעה על ביטול הסכם, חייבת להישלח בדואר רשום עם אישור מסירה. במקרה כזה יתכן ולא יהיה די בהודעה שנשלחה רק בדואר אלקטרוני.
  • ואולם, כאשר נבחן אם הודעות שנשלחו במייל תחשבנה כהצעה וקבלה מחייבים על פי דיני החוזים, יש לבחון את כל הראיות והרקע שקדם למשלוח ההודעות, ולא ניתן יהיה לדחות תביעה על הסף מבלי לשמוע ראיות ולבחון את הדברים רק בשל העובדה שהמסמכים הועברו בדאר אלקטרוני ללא חתימות הצדדים. יצויין כי בכל מקרה הדבר מותנה בכך שהוכח שהמייל אכן הגיע לתעודתו במועד.
  • אין לשלול שכאשר נטען שנשלחה הודעה אלקטרונית במייל, יכולים להיות מקרים שהצד שכנגד יטען שהמייל לא הגיע או שהוא לא קיבלו מסיבה זו או אחרת, ובמקרה כזה תישמע הגנתו. ברור שמייל יהיה מחייב רק כשהוכח שהוא הגיע לתעודתו והתקבל. אך זה לא המקרה בעניננו. לא נטען כי המייל לא הגיע או לא התקבל, והשאלה היא רק נפקותו.
דעת המיעוט (השופט שנלר)
 • על פני הדברים, לא ניתן לראות בהודעת הדואר האלקטרונית הזמנה בכתב. אם נבחן את הפרטים הנדרשים לפי התקנות נמצא למדים כי אין בפנינו כמעט מאומה מהפרטים הנדרשים לפי התקנות.