א 9953/05 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' ג.א.י. מחשבים

(פסק-דין, שלום חיפה, השופט רמזי חדיד): תביעת שיבוב. התובעת ביטחה משרד עו"ד. המשרד עסק בתחום ההוצאה לפועל וברשותו הייתה מערכת מחשוב הכוללת תוכנות שונות, לרבות דיסק נתוני הוצל"פ. הנתבעת סיפקה למבוטח שירותי תחזוקה למערכת המחשב, לרבות גיבויים. עקב תקלה בגיבויים, לא נשמרו נתוני הוצל"פ מסוימים. התובעת שילמה למבוטח פיצוי עבור שחזור נתונים מדיסק ההוצל"פ וכן נשאה בהוצאות לאנשי מקצוע ומכאן התביעה. נפסק - במקרה דנן סוכם בין הנתבעת למבוטח על קיזוז סך של 35,000 ש"ח מהסכומים המגיעים לנתבעת עבור ציוד ושירותים, לכיסוי נזקי המבוטח. בהתאם להסכם הקיזוז, המבוטח ויתר על כל טענה מהנתבעת בגין אירועי התביעה. מתחייבת המסקנה כי תשלום תגמולי הביטוח על-ידי התובעת בגין אירוע התביעה היה לאחר הסכם הקיזוז בין הנתבעת למבוטח ובמועד זה למבוטח כבר לא הייתה כל זכות כלפי הנתבעת. מאחר והתובעת נכנסה באותו מועד לנעלי המבוטח, משמעות הדבר כי למבוטח לא היו זכויות כלשהן כלפי הנתבעת אותן היה זכאי להמחות לתובעת ומטעם זה דין התביעה להידחות. בנוסף, על-מנת לצלוח בתביעתה, היה על התובעת להוכיח כי למבוטח היתה זכות להיפרע מהנתבעת פיצוי בגין מקרה הביטוח. דומה כי על אף הסכם הקיזוז, למבוטח לא היתה זכות כאמור. הנתבעת נקטה בפעולות לצורך הבטחת גיבוי תקין במערכות המחשוב של המבוטח, אולם, ככל שהמבוטח לא השתמש באופן שוטף באמצעים שסופקו לו על-מנת לבצע את הגיבוי ולא הודיע לנתבעת על בעייה בגיבוי, אין להטיל אחריות לפתחה של הנתבעת לנזק שנגרם.