הרשות לפרטיות נגד דרישת תעודות זהות

אולי יעניין אותך גם

יש להתייחס למספר וצילום תעודת זהות כמידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות ולהימנע מדרישת צילום התעודה כולה לצורך מתן שירות - כך קובעת הרשות להגנת הפרטיות בטיוטת גילוי דעת להערות הציבור שפרסמה בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות.

בטיוטת גילוי הדעת שפרסמה, הרשות מציינת כי ישנה מגמה הולכת וגוברת של בתי עסק הדורשים מלקוחותיהם למסור מספר תעודת זהות או צילום של התעודה לצורך מתן השירות. תעודת זהות מכילה פרטים אישיים ותמונת תווי פנים ומספר תעודת זהות נחשב כ"מפתח" המאפשר גישה למידע אישי נוסף על האדם ועל כן קובעת הרשות כי יש להתייחס אליו כמידע לפי חוק הגנת הפרטיות.

לאור החשש מפגיעה בפרטיות באיסוף נתונים אלו, הרשות מדגישה את העקרונות הבאים:

  • הימנעות מאיסוף מידע עודף: יש להימנע מדרישה לצלם את תעודת הזהות כולה, למעט במקרים חריגים בהם כל המידע המופיע על גבי תעודת הזהות דרוש למתן השירות. כמו כן, כי יש לאפשר ללקוח להסתיר פרטים מתעודת הזהות בעת מסירת הצילום ככל שאלו אינם נדרשים למתן השירות ובמקרים המתאימים יש לעשות שימוש באמצעי זיהוי שפגיעתם פחותה.
  • חובת היידוע בעת איסוף המידע: יש לקבל הסכמה מדעת לאיסוף מידע אודות הלקוח. הודעת היידוע תוצג טרם השלמת העסקה ועליה לעמוד בדרישות סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות ולהתייחס לאם חלה חובה חוקית למסור את המידע, המטרה לשמה מבוקש המידע, למי יימסר המידע ומה מטרות המסירה.
  • עיקרון צמידות המטרה: בעל מאגר מידע אינו רשאי לעשות שימוש במספר תעודת זהות של הלקוח או בצילומה אלא למטרה שלשמה נמסר המידע.
  • צמצום המידע: יש לבחון אחת לשנה את הצורך בשמירת המידע, בעל מאגר מידע נדרש לתת התייחסות ספציפית ומפורשת לצורך בשמירת מספרי תעודת זהות או צילומי התעודות במאגר. 
  • חובת המידתיות: יש לבחון האם מדובר באמצעי היעיל והמתאים להשגת המטרה והאם התועלת מהשגת המטרה עולה על הפגיעה בפרטיות הנובעת מעצם האיסוף והשימוש במידע זה.

הציבור מוזמן להגיש התייחסויות והערות למסמך עד לתאריך 14.7.2023