ארה"ב תגביל מסירת מידע רפואי על הפלות לצורכי אכיפה

אולי יעניין אותך גם

משרד הבריאות האמריקאי מקדם תיקונים לתקנות המיישמות את החוק הפדרלי על מידע רפואי (Health Insurance Portability and Accountability Act - HIPAA) שנועדו להגביל נותנוי שירותים רפואיים מלמסור מידע רפואי בנושאי רבייה, הריון והפלות, לפי בקשה או דרישה של רשויות אכיפה. התיקון המוצע לתקנות אוסר על נתוני שירותים רפואיים להשתמש במידע רפואי או למסור אותה הלאה למטרות הבאות:

  • חקירה אזרחית, פלילית או מינהלית, או הליך אחר, שרשויות (בעיקר מדינתיות) מנהלות נגד אדם בנוגע לשירותים רפואיים בתחום הרבייה, כאשר השירות הרפואי ניתן כדין. האיסור יחול גם כאשר החקירה מתנהלת במדינה מסוימת נגד אדם שקיבל (או נתן) שירות רפואי כדין במדינה אחרת.
  • חקירה כזו בנסיבות בהן השירות הרפואי חוסה תחת הגנה של חקיקה פדרלית, ללא תלות במדינה בה מתנהלת החקירה או שניתן בה השירות הרפואי.
  • זיהוי אדם למטרת פתיחת חקירה או הליך בנושאים אלה.

נותן שירות רפואי הנדרש למסור מידע רפואי בנוגע לשירותים בתחום הרבייה יהיה רשאי לעשות זאת רק לאחר שקיבל תצהיר בכתב ממבקש המידע המאשר כי המידע לא נועד לאחד השימושים האסורים בתקנות החדשות.

הצעת התקנות החדשות פתוחה להערות הציבור עד לאמצע יוני. משרד הבריאות האמריקאי מתאר את המהלך לתיקון התקנות כאחד הצעדים שנוקט הממשל הפדרלי כדי להגן על זכות הגישה החופשית של נשים להפלות, בתגובה לפסיקת בית המשפט הפדרלי העליון בשנה שעברה שביטל את הזכות החוקתית של נשים לבצע הפלה. בעקבות הפסיקה הפדרלית, מספר מדינות בארצות הברית חוקקו חוקים הקובעים כי הפלה היא עבירה פלילית. לאור זאת, התעורר חשש שרשויות במדינות בהן ההפלה אסורה יידרשו מנותני שירותים רפואיים למסור להן מידע מתיקים רפואיים של נשים הדרוש לטענות הרשויות לשם חקירת חשד לביצוע עבירות. מקור: הודעת משרד הבריאות האמריקאי.