מה מותר למעסיק במעקב אחר עבודה מרחוק?

אולי יעניין אותך גם

דיני הגנת הפרטיות מאפשרים למעסיקים, במגבלות מסוימות, להשתמש באמצעים טכנולוגיים למעקב אחר עובדים בעת עבודה מרחוק; שימוש כזה חייב להיעשות מטעמים לגיטימיים, ובצורה סבירה ומידתית, תוך כדי יידוע העובדים וקבלת הסכמתם. כך מציעה הרשות להגנת הפרטיות לקבוע בטיוטת מסמך שפרסמה להערות הציבור בנושא היבטי פרטיות במעקב אחר עובדים בעבודה מרחוק.

הרשות להגנת הפרטיות מציינת כי בעקבות מגפת הקורונה בשנים האחרונות התגברה תופעת העבודה מרחוק בארגונים. ההתפתחויות הטכנולוגיות מאפשרות למעסיקים לעקוב אחר התנהלות העובדים בעבודה מרחוק. המסמך של הרשות נועד להציג את הסיכונים לפרטיות הנובעים מכך, ולהמליץ לארגונים כיצד להתנהל. 

המסמך מתאר סוגי אמצעי מעקב אשר עשויים לחרוג משמעותית מהנחוץ והמותר על פי חוק, כדוגמת כלים לסריקה ופיקוח על אתרי אינטרנט שהעובד גולש אליהם, אמצעים לשליטה על מצלמות רשת במחשב העובד או אמצעים לניטור תנועת העובד. הסכנות העיקריות שמתעוררות מאמצעי מעקב כאלה קשורות לאיסוף וחשיפה של מידע אישי, זליגת מידע ופגיעה בתחושת השליטה של העובדים על המידע אודותם.

הרשות מנתחת את אמצעי המעקב האפשריים ומסווגת אותם לשלוש קטגוריות: אמצעים שאינם פוגעים בפרטיות העובדים, אמצעים שפגיעתם מועטה, ואמצעים שפגיעתם גבוה במיוחד. לפי הרשות, העקרונות שנקבעו בפסיקה נועדו לאזן בין זכויות המעסיקים וצרכי מקום העבודה ולבין זכויות העובדים. 

הטיוטה קובעת בין היתר כי אמצעי המעקב שנבחר חייב להיות תואם לתכלית המעקב ואין לעשות בו שימוש שלא לשם מטרה זו.  כמו כן, על המעסיק להתחשב במידת הפגיעה בפרטיות העובדים ומשפחתם ולהימנע משימוש באמצעי המעקב מעבר לשעות העבודה. על המעסיק לדאוג לכך שמידע שנאסף באופן אגבי על בני ביתו או משפחתו של העובד לא יישמר במאגרי המידע. 

הרשות להגנת הפרטיות מדגישה בטיוטה כי יש ליידע את העובדים על השימוש באמצעים הטכנולוגיים בעת העבודה מרחוק. היידוע נדרש לכלול גם את המטרה שלשמה נעשה המעקב. ככל שמדובר בפגיעה גבוה בפרטיות, על המעסיק לפרט בכתב ובשקיפות מוגברת את אופן ביצוע המעקב והשימוש במידע. העובדים נדרשים להסכים למעקב. הסכמה זו יכולה להיות במפורש או מכללא וכל עוד לא ניתנה הסכמה שכזו על המעסיק להימנע מאיסוף המידע האישי. 

מעסיקים גם נדרשים לפעול על פי עיקרון צמצום מידע עודף ולהימנע ככל הניתן מאיסוף ושמירה של מידע אודות העובדים שאינו הכרחי למטרת המעקב. מעסיקים גם מחויבים לבחון, לפחות אחת לשנה, האם קיים צורך בהמשך שמירת המידע. הטיוטה פתוחה להערות הציבור עד לתאריך 22.1.2023.