בנק ישראל מזהיר בנקים מפעילות בתחום הקריפטו

מעורבות תאגידים בנקאיים בפעילויות הקשורות בנכסי קריפטו, עלולה להשפיע על היכולת להבטיח סביבה פיננסית יציבה ואמינה, להוות סיכון ליציבותם הפיננסית, ומעלה חשש בהיבטי הגנת הלקוח. כך קובעת טיוטת מכתב של המפקח על הבנקים שפורסמה אתמול ועניינה "עיסוק בנכסים קריפטוגרפים פיננסיים".

לנוכח זאת, קובעת טיוטת המכתב, על תאגיד בנקאי לפעול בזהירות המרבית בבואו לשקול פעילות בתחום הקריפטו. בין השאר עליו לבחון אם העיסוק בכך מותר לו לפי חוק, לבצע הערכת סיכונים ולהוכיח את יכולתו לנהל את הפעילות בצורה בטוחה ותקינה, ולהודיע על כוונתו לעסוק בתחום למפקח על הבנקים. המפקח מצדו יהיה רשאי לדרוש ממנו מידע נוסף הדרוש, בין השאר, להערכת השפעת הפעילות על איתנות ויציבות התאגיד הבנקאי, והשלכות על יציבותו הפיננסית.

פעילויות הקשורות לקריפטו מציגות סיכונים חדשים, מזהיר המפקח בטיוטת מכתבו. בין הדוגמאות שהוא מפרט - קושי בסיסי באימות והוכחת הבעלות להחזקה בנכס ובזכויותיו, חשש מוגבר למעורבות נכסי קריפטו בפעילויות של הלבנת הון ומימון טרור, חשש של חשיפה לסיכון אשראי הנובע מקושי במדידת איכות הנכס ושוויו ההוגן, אפשרויות מימושו, הקושי להעריך אם הנכס הוא בר העברה ועוד; סיכון נזילות במיוחד כאשר מדובר בנכסי קריפטו עם ערכים מאוד תנודתיים, ועוד.

לדברי המפקח, העיסוק בקריפטו עלול לגרום אף לסיכונים למערכת הפיננסית בכללותה – "שיבוש או הונאה בפעילויות הקשורות בנכסי קריפטו, עלולים לגרום ל- "ריצה" אל נכסים פיננסיים המגבים את נכס הקריפטו או הפעילות הקשורה לקריפטו. כמו בהליכי "ריצה" אחרים, הדבר עלול ליצור תנועה מחזורית המזינה את עצמה, של פדיון נכסים פיננסיים ומכירות בלחץ העלולה מצדה לשבש את שוקי המימון באופן קריטי ולהביא אף לסיכון הידבקות". לבסוף הוא מתריע מפני סיכונים צרכניים הנובעים מאי-הבנה מספקת של הציבור את האופי הספקולטיבי של נכסי קריפטו מסוימים ותפקיד הבנק ביחס אליהם.