טיוטת חוזר חדשה בנושא שמירת מטבעות וירטואלים ונכסים פיננסיים נוספים

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה היום טיוטת חוזר שעניינו בשמירתם של נכסים פיננסיים, לרבות מסוג הילך חוקי (Fiat) או מטבעות וירטואלים. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, מסדיר את תחום השירותים הפיננסיים המוסדרים וממנה את הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשמש כמפקח על נותני שירותים כאמור. סעיף 11א לחוק מגדיר שירות בנכס פיננסי גם כניהול או שמירה של נכס פיננסי.

פעילות שמירה של נכסים פיננסיים חושפת את נותן השירותים הפיננסים לסיכונים כגון: מעילות והונאות; פריצה פיזית או במרחב הסייבר; הליכי חדלות פירעון ועוד. הרשות ראתה צורך לקבוע הוראות בעניין שמירת נכסים בנותני שירותים פיננסיים, וזאת כדי להבטיח את פעילותם התקינה של נותני השירותים הפיננסיים ואת השמירה על ענייני לקוחותיהם. החוזר נועד לקבוע סטנדרט פעולה במטרה להבטיח את שמירתם באופן הראוי של נכסים פיננסיים על ידי נותני שירותים פיננסיים. 

טיוטת החוזר קובעת הוראות לשמירת נכסים באמצעות נותן שירותים פיננסיים. הוראות אלה נוגעות, בין היתר, להיבטי ממשל תאגידי; מדיניות שמירת נכסי לקוחות; האופן בו יש לשמור נכסים פיננסיים של לקוחות; רישום ותיעוד של הפעולות שבוצעו בנכסי הלקוחות; מידע ותקשורת עם הלקוח; רואה חשבון מבקר; וכן לשמירת נכסים במיקור חוץ. בנוסף נקבעו הוראות מיוחדות לשומר נכסים מסוג מטבע וירטואלי ובהן התייחסות להיבטים המיוחדים הכרוכים בשמירה של נכס מסוג זה. הוראות נוספות אלה נועדו לקדם הגנה נאותה על מטבעות וירטואליים הנשמרים עבור הלקוחות אצל נותן שירותים פיננסיים.

בכלל זאת טיוטת החוזר מציעה לקבוע כי נותן השירותים יחזיק במיומנות ובאמצעים הטכנולוגיים הנדרשים לצורך שמירה על מטבעות וירטואליים וכי מדיניות השמירה אותה נדרש נותן השירותים הפיננסיים לקבוע בהתאם לחוזר, תכלול התייחסות לעניינים נוספים, המותאמים לייחודיות של שמירה על מטבעות וירטואליים. עוד מוצע לקבוע כי פעולות העברה מסוימות של מטבעות וירטואליים תחייב אישור של בעל תפקיד נוסף אחד לפחות אצל נותן השירותים. הוראה זו נקבעה נוכח הסיכונים הכרוכים בפעילות העברת המטבעות הווירטואליים ומתוך הבנה לפיה פיקוח נוסף יצמצמם את סיכונים אלה. כן נקבע, כי נותן השירותים הפיננסיים נדרש לשמור את המטבעות הוירטואליים באופן המאובטח ביותר. מקור: טיוטת חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.