הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת דוח פיקוחי רוחב - שיפור ניכר בעמידה בתקנות

אולי יעניין אותך גם

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה דוח מסכם לפיקוחי הרוחב שערכה בשנים 2018-2020 המאגד את מרבית דוחות הפיקוח שפורסמו בשנים האחרונות ועוקב אחר שיפור ותיקון הליקויים על ידי הגופים המפוקחים.

כחלק ממערך הפיקוח של הרשות להגנת הפרטיות שהוקם בשנת 2018, ערכה הרשות דוח מסכם המביא את תוצאות הליכי הפיקוח והליכי המעקב שהגיעו בעקבותם, ומצביע על מידת השיפור של הגופים המפוקחים במילוי חובותיהם הרגולטוריות בעקבות הליכי הפיקוח שנערכו. הדוח מסכם את פעילויות הפיקוח והמעקב שנעשו בארבעה-עשר מגזרים שונים דוגמת מכונים רפואיים, מרכזים לבריאות הנפש, גופים המנהלים פלטפורמות לימודיות לקטינים, חברות אחסון ועיבוד מידע, רשויות מקומיות ומועדוני לקוחות. 

בסיום הליכי הפיקוח כאמור, הגופים שבהתנהלותם נמצאו ליקויים הונחו להגיש לרשות בתוך זמן קצוב מסמך המפרט את הליקויים אשר תוקנו, והתחייבות חתומה בידי נושא משרה בכיר בארגון לתיקון יתר הליקויים בתוכנית עבודה מסודרת של הארגון הכוללת לוחות זמנים לביצוע. הדוח מציין שיפור של כלל הגופים המפוקחים בעמידה בהוראות הרשות ובתקנות אבטחת מידע. ממצאי פיקוח המעקב עולה, כי ממוצע תיקון הליקויים בארבעה-עשר המגזרים עומד על כ-57.44%, מתוכם בשישה מגזרים שיעורי התיקון היו מעל הממוצע.

עם זאת, הדוח מצביע (עדיין) על תמונת מצב מדאיגה בכמה קריטריונים ובמיוחד בעמידה בתקנות אבטחת מידע ובעיבוד מידע אישי במיקור חוץ - נושאים שנמצאו לוקים בחסר בכלל המגזרים שבוצעו בהם פיקוחי רוחב. הדוח מצא כי 75% מהגופים לא עומדים באופן מלא בהנחיות הרשות בעניין מיקור חוץ כאשר מרבית הליקויים נמצאו בנושאים של היערכות לתקשורת עם ספקי מיקור חוץ לעיבוד מידע אישי, אופן עיבוד המידע האישי, ופעולות מספקות כדי לוודא שספק מיקור החוץ נוקט באמצעים הנדרשים כדי להגן על מאגרי המידע.

בסיום הליכי הפיקוח כאמור, הגופים שבהתנהלותם נמצאו ליקויים הונחו להגיש לרשות בתוך זמן קצוב מסמך המפרט את הליקויים אשר תוקנו, והתחייבות חתומה בידי נושא משרה בכיר בארגון לתיקון יתר הליקויים בתוכנית עבודה מסודרת של הארגון הכוללת לוחות זמנים לביצוע. הרשות תמשיך לעקוב אחר התקדמות הגופים המפוקחים עד להשלמת תיקון כלל הליקויים.