ארה"ב: צו נשיאותי חדש קורא לבחינת הנפקת מטבע דיגיטלי מרכזי

צו נשיאותי חדש עליו חתם הנשיא ביידן מורה לרשויות הפדרליות בארצות-הברית לבחון את ההשפעות של הגידול המשמעותי במסחר בנכסים דיגיטליים והעדר הרגולציה בתחום, ולבדוק את האפשרות להנפיק מטבע דיגיטלי מרכזי בארה"ב.

הצו נועד לסייע בהפחתת הסיכונים שנשקפים לצרכנים, משקיעים ועסקים כאשר הם סוחרים בנכסים דיגיטליים; בהגברת היציבות הכלכלית והבטחון הלאומי; בטיפול ובמניעה של פשיעה פיננסית; ביישום של זכויות אדם, בדגש על שוויון הזדמנויות פיננסי; בקידום הגישה אל שירותים פיננסיים זמינים וברי השגה; ובקידום של פיתוח ושימוש אחראיים בנכסים דיגיטליים.

המונח "נכס דיגיטלי" שבצו מתייחס לכל מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי, או כל ייצוג אחר של ערך כספי או נכסים פיננסיים, המשמשים לתשלום, להשקעה, או להעברה או החלפה של כספים, אם הם מופקים באופן דיגיטלי.

בין יתר הוראותיו, הצו מורה למשרד האוצר הפדרלי לנקוט בצעדים הבאים:

  • להגיש לנשיא דו"ח הבוחן את העתיד הצפוי למערכות תשלומים ואמצעי תשלום בארה"ב. הדו"ח יתייחס, בין השאר, לתנאים הנדרשים ליישום נרחב של נכסים דיגיטליים ולהשלכות של פעולה כזו על המערכת הפיננסית בארה"ב. הדו"ח גם יתייחס להשלכות האפשריות של הנהגת מטבע דיגיטלי מרכזי בארה"ב על האינטרס הלאומי, היציבות הכלכלית ושוויון הזדמנויות פיננסי במדינה. בהמשך לכך, התובע הכללי של ארה"ב ימסור לנשיא את הערכתו בנוגע לשינויים החקיקתיים שיש לבצע (אם בכלל) על מנת לאפשר הנפקה של מטבע דיגיטלי מרכזי.
  • להגיש, בשיתוף עם משרד העבודה וסוכנויות ממשלתיות נוספות, דו"ח על ההשפעות האפשריות של השימוש בנכסים דיגיטליים על צרכנים, משקיעים ועסקים בארה"ב. הדוח ימפה את התנאים שיאפשרו שימוש המוני בסוגים שונים של נכסים דיגיטליים, ובסיכונים וההזדמנויות ששימוש כזה עשוי לעורר בפני צרכנים, משקיעים ועסקים. הדו"ח גם יכלול המלצות מדיניות בנושא.
  • לגבש יחד עם גורמים נוספים תכנית פעולה למיגור הפשיעה והעבריינות הקשורה בנכסים דיגיטליים. התכנית תתייחס, בין השאר, לסמכויות האכיפה ולאמצעים שיסייעו בהגברת הציות של נותני שירותים פיננסיים לחקיקה בתחום.
  • לגבש ולפרסם, לאחר היוועצות עם גורמים נוספים, מסגרת חוזית להתקשרות עם גורמים זרים בנושאי פיתוח ועדכון של סטנדרטים ועקרונות לשימוש ומסחר בנכסים דיגיטליים.
  • לקבוע מסגרת חוקית לעניין הגברת התחרות בתחום הכלכלי בארה"ב, לרבות בכל הנוגע לטכנולוגיות הקשורות לנכסים דיגיטליים.