בנק ישראל מפרסם תיקון מקיף לנוהל בנושא בנקאות פתוחה

אולי יעניין אותך גם

המפקח על הבנקים פרסם תיקון רחב ומקיף להוראת ניהול בנקאי תקין (נב"ת) מס' 368 בנושא יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל. התיקון נועד להתאים את הנב"ת לחוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב-2021, שנחקק בחודש נובמבר האחרון וייכנס לתוקף בהדרגה החל מחודש יוני הקרוב. בין השאר, התיקון מסיר מהנב"ת הוראות זהות לאלה שנקבעו בחוק, ומוסיף לו הוראות שהחוק הגדיר שבסמכות המפקח על הבנקים לקבוע.

הנב"ת פורסם לראשונה בחודש פברואר 2020, ומערכות הבנקאות הפתוחה הראשונות עלו לאוויר בחודש אפריל 2021. הבנקאות הפתוחה מאפשרת ללקוחות בנקים להעניק לצדדים שלישיים (גופים בנקאיים וחוץ-בנקאיים) גישה לחשבונם באמצעות מערכות ייעודיות, לשם קבלת שירותים מאותם צדדים שלישיים. הבנקאות הפתוחה נועדה לחזק את השליטה של הלקוחות במידע שלהם ובצריכת שירותים ומוצרים פיננסים, וכן להגביר את התחרות בשירותים הבנקאיים, ע"י עידוד פיתוח שירותים ומוצרים חדשים בתחום.

התיקון לנב"ת מסיר ממנו הוראות שנקבעו בחוק כדי למנוע סתירה או בעיה פרשנית. עוד הוא מעדכן את סעיף ההגדרות בהתאם למונחים הקבועים בחוק, ומרחיב את סעיף התחולה כך שיחול גם על תאגידי עזר וסולקים, בהתאם להוראות החוק.

בנוסף, התיקון לנב"ת מוסיף לו הוראות רבות שנועדו להשלים את הוראות החוק. בין השאר, נוספה לנב"ת הוראה הקובעת את הסטנדרט המפורט למימוש מערכת הממשק למידע פיננסי, המשלימה את הוראת החוק הקובעת חובה להשתמש במערכת כאמור; הוראה המפרטת איזה מידע יידרש מקור מידע לספק ללקוח ולנותן שירות המידע במקרה של ביטול הרשאת גישה או השהייתה, המשלימה את הוראת החוק שקובעת את האפשרות לביטול או השהייה כאמור והחובה לדווח עליה, אך ללא פירוט; וכן הוראה משלימה להוראת החוק המאפשרת העברת מידע פיננסי מנותן שירות מידע פיננסי לגוף פיננסי אחר (צד ד'), אשר מסדירה את אופן ההתקשרות בהסכם להעברת המידע – לרבות בהיבטים של אופן ביצוע העברת המידע, אבטחת המידע, השימוש שהגוף המקבל יהיה רשאי לעשות במידע שקיבל, אופן החזקת המידע ועוד.