תזכיר חוק חדש מבקש לעודד השקעות בהיי-טק הישראלי

משרד האוצר פרסם להערות הציבור את תזכיר החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע, התשפ"ב-2021,. התזכיר נועד לספק מענה לתחרות הגלובלית בעולם המס ולהפוך את ישראל ליעד אטרקטיבי יותר עבור פירמות טכנולוגיות. לפי דברי ההסבר של משרד האוצר, הצורך בתיקוני החוק  נובע בין היתר מפקיעת סעיף 20 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (הידוע בשם "חוק האנג'לים"), שהעניק הטבות מס למשקיעים פרטיים בחברות סטרט-אפ (הזנק) ישראליות במטרה לעודד השקעות כאמור.

תזכיר החוק מנסה לעודד חברות למקם את מרכז פעילותן בישראל באמצעות שלושה סוגים של הטבות:

  • הטבות למשקיעים פרטיים –
    • זיכוי ממס בגובה 25% מגובה ההשקעה למשקיעים פרטיים ברכישת מניות של חברות מחקר ופיתוח.
    • דחיית תשלומי רווח הון ממכירה של חברה טכנולוגית, במקרה בו בעל המניות השתמש ברווחי המכירה להשקעה בחברת הזנק, והשתתפות המדינה בהפסדים במקרה האמור.
  • הטבות לחברות משקיעות – הכרה בהשקעה של חברה במניות חברת מחקר ופיתוח או חברה מועדפת (כהגדרתה בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959), כהוצאה מוכרת לצרכי מס, במשך חמש שנים מיום ההשקעה.
  • הטבות למוסדות פיננסיים זרים – פטור ממס למוסד פיננסי זר על הכנסותיו מריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה שמשולמים על ידי חברת הזנק ישראלית.

לאור הביקורת הרבה שנשמעה על חוק האנג'לים, שלא הצליח להביא למימוש מיטבי של ההטבות, מוצע כי תזכיר החוק ייחקק כהוראת שעה מתחילת שנת 2022 ועד לסוף שנת 2025. לקראת תום התקופה מוצע שהממשלה תבחן את יישום החוק והגשת מטרותיו ותאריך את תוקפו במידת הצורך.