צוות בין-משרדי יבחן ההיערכות האזרחית לאיומי סייבר

אולי יעניין אותך גם

טיוטת הצעת ההחלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון בדיונים על התכנית הכלכלית לשנים 2021-2022, שהופצה לאחרונה על-ידי משרד האוצר, כוללת התייחסות גם לבחינת הרגולציה החכמה בסייבר, תוך התייחסות לשיקולים כלכליים. בטיוטה נקבע כי יוקם צוות בין-משרדי, שבתוך 180 ימים יגיש את מסקנותיו באשר להתאמות הנדרשות להיערכות של מרחב הסייבר האזרחי לאיומי סייבר והתנהלות בזמן תקיפת סייבר - לאור שינויים באופי ובהיקף תקיפות הסייבר בשנים האחרונות.

ההתאמות האפשריות יבחנו על ידי הצוות בשים לב לנטל הרגולטורי, להשפעותיהן על התחרות, יוקר המחייה ולעלויות הנובעות מההתאמות לצד פוטנציאל הנזק שעשוי להיגרם כתוצאה ממתקפת סייבר במרחב הסייבר האזרחי. בראשות הצוות יעמוד מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ובהשתתפות הממונה על התקציבים באוצר, ראש מערך הסייבר, היועץ המשפטי לממשלה ומנכ"ל משרד הכלכלה. בהתאם לצורך, הצוות יזמין לדיונים גורמים מאסדרים ונציגי משרדי ממשלה רלוונטיים.

הצוות יבחן את רמת ההגנה בגופים שונים במשק. הצוות יבחן, בין היתר, האם יש לנקוט באחת או יותר מהחלופות הבאות: פעילות הסברה, אימוץ וקידום מודעות לתקינה וולנטרית בהתאם לסטנדרט הנהוג במדינות המפותחות, יצירת מרשם וולנטרי של העסקים העומדים בתקינה, המלצות לשינוי מנגנון הבחינה הנהוג להמלצה בנוגע לשינוי הגופים המנויים בתוספות הרביעית והחמישית לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, יצירת אסדרה נפרדת לגופים שאינם מנויים בחוק זה; והנחיות בזמן תקיפת סייבר לגופים כאמור.

ככל שיוחלט על יצירת אסדרה נפרדת לגופים שאינם מנויים בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, המאסדר או גורם רלוונטי אחר שהצוות ימליץ עליו, יבצע הליך RIA והאסדרה תהא דיפרנציאלית בהתאם למאפייני הארגון המפוקח, ובכל מקרה תהא עדיפות להענקת הסמכויות למאסדרים הקיימים.