טיוטת התכנית הכלכלית מבקשת לקדם את הבנקאות הפתוחה בישראל

ביום ו' האחרון פרסם משרד האוצר את טיוטת הצעת ההחלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022. הטיוטה הופצה להערות הציבור עד ליום 31.7.2021, בשעה 23:59. המסמך, בן 272 עמודים, כולל התייחסות לנושאים רבים ומגוונים, ובין היתר קידום הבנקאות הפתוחה בישראל והסדרת פעילות שירות מידע פיננסי. בהתאם לטיוטת ההצעה, במטרה להסיר חסמים לתחרות במערכת הפיננסית, יוטל על שר האוצר להכין ולהגיש לוועדת השרים לתיקוני חקיקה טיוטת חוק, שבה ייקבעו תיקוני החקיקה הנדרשים על בסיס העקרונות שנקבעו בתזכיר חוק מתן שירותי מידע פיננסי, התש"ף-2020, שפורסם להערות הציבור בחודש יוני האחרון.

בשנת 2016 המליצה הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים להטיל חובה על גופים פיננסיים, המחזיקים במידע של לקוח, לאפשר גישה ממוכנת למידע זה בסטנדרטים מקובלים, לגופים מפוקחים המספקים שירותי מידע פיננסי, לאחר שניתנה הסכמת הלקוח. בשנת 2017 תוקן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, ונוסף לו פרק י"א1, העוסק בשירות להשוואת עלויות פיננסיות. במסגרת הפרק האמור הוטלה חובה על גופים פיננסיים לאפשר לגופים שקיבלו ייפוי כוח מאת לקוח, והרשומים במרשם של נותני שירות להשוואת עלויות, לצפות באופן מקוון במידע פיננסי הנוגע ללקוח, ולתת על בסיסו שירותי השוואת עלויות.

בחוק נקבע כי כניסת פרק י"א1 לתוקף תלויה בהתקנת תקנות בעניינים שונים, לרבות סוגי המידע הפיננסי, אופן הגשת בקשת הלקוח, אופן החזקת המידע בידי נותן שירות להשוואת עלויות, אבטחת המידע וההגנה עליו ועוד. לשם התקנת התקנות גובש צוות הכולל את הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים. במהלך עבודת הצוות התברר כי על מנת להשיג את תכליות החקיקה ועל מנת ליצור אסדרה המגנה באופן מיטבי על פרטיות הלקוחות ועל המידע הפיננסי, נדרשים תיקונים לחקיקה הקיימת. בהתאם לכך, במסגרת תזכיר חוק מתן שירותי מידע פיננסי, התש"ף-2020, מוצע להחליף את פרק י"א1 לעיל בחוק חדש, שבו תוסדר כלל הפעילות הכלולה במתן שירותי מידע פיננסי, הן מצד הגופים שייתנו את השירות והן מצד הגופים הפיננסיים בהם מרוכז מידע פיננסי של לקוחות.

האסדרה המוצעת תחייב גופים פיננסיים שונים המחזיקים מידע על לקוחות לאפשר לגופים בעלי רישיון, שעליהם תחול רגולציה ייעודית - נותני שירותי מידע פיננסי - לקבל, בהסכמת לקוח, גישה מקוונת למידע פיננסי של לקוח. על בסיס מידע זה יוכלו נותני שירותי מידע פיננסי להציע מגוון של שירותים. האסדרה המוצעת תקבע כי השימוש במידע פיננסי של לקוח יהיה לשם מתן שירות ללקוח בקשר עם התנהלותו הכלכלית-צרכנית ובכפוף להסכמה מפורשת של הלקוח. אסדרה זו תאפשר גמישות טכנולוגית, והיא קובעת הוראות המבטיחות הגנה על פרטיות הלקוח ועל המידע הפיננסי שלו. כמו כן, במטרה למנוע ניגודי עניינים בין נותן שירות לבין לקוח, מוצע, בין היתר, לקבוע מגבלות שיחולו על נותן שירות מידע פיננסי בעניין ביצוע פעולות שמעמידות אותו במצב של ניגוד עניינים.