טיוטת חוק ההסדרים: שימוש במצלמות בנת"צים ונתיבים מהירים והטלת אגרת גודש

אולי יעניין אותך גם

טיוטת התכנית הכלכלית (הידועה בשם "חוק ההסדרים") שפרסם משרד האוצר בשבוע שעבר, כוללת, בין היתר, מספר נושאים המחייבים התייחסות להיבטים של הגנת הפרטיות. שלוש הצעות בתחום התחבורה עוסקות בשימוש במצלמות בנת"צים ובנתיבים מהירים, וכן לצורך הטלת אגרת גודש שנועדה להפחית את העומס התעבורתי בגוש דן.

על מנת להגביר את האכיפה על שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית, מוצע לתקן את פקודת התעבורה ולהקים יחידת אכיפה במשרד התחבורה שאנשיה יוסמכו למסור הודעות קנס על סמך צילומים ממצלמות של הרשות המקומית. בהקשר זה הובהר כי לא ייערך כל שינוי בהוראות שעניינן הגנת הפרטיות בפקודת התעבורה ותקנות התעבורה (הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית לשם תיעוד שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית) התשע"ז-2016 ,והפעלת המצלמות תהיה בהתאם להן.

בנוסף, על מנת לקדם ולייעל את פרוייקט הנתיבים המהירים בגוש דן, מוצע לתקן את חוק נתיבים מהירים, התש"ס-2000, ולתת לבעל הזכיון סמכות להציב מצלמות לצורך זיהוי הרכב אשר נסע בנתיב המהיר וספירת הנוסעים בו. ההצעה קובעת, בין השאר, את העקרונות הבאים באשר לשימוש במצלמות:

 • לא יעשה כל שימוש במידע המתקבל לפי סעיף זה אלא למטרת ספירת נוסעים ולצורך זיהוי הרכב.
 • הצילום לא יהיה ניתן לצפייה ולא יישמר, אלא באופן שלא יביא לזיהוי הנוסעים ברכב המצולם או עוברי דרך אחרים.
 • בעל הזיכיון לא יעביר את המידע אלא לרשות הממונה ולמשרד התחבורה לצורך פיקוח על הוראות סעיף זה ובמידה הנדרשת למטרה זו.
 • שמירת הצילומים תיעשה בדרך שתבטיח הגנה מפני שימוש לא מורשה במידע המופיע בצילומים, שיבושו, חשיפתו או העתקתו בלא רשות כדין.
 • הצילומים יישמרו במאגר מידע נפרד למשך פרק הזמן המזערי הדרוש, כפי שייקבע בתקנות, ובתום התקופה יימחק המידע.
 • מאגר המידע שיכלול את הצילומים ואת החיובים המופקים מהם, לא יחובר לכל מאגר מידע אחר, אלא במידה הנדרשת ליישום הוראות סעיף זה.
 • תפעול המצלמות, שמירת המידע והפקת הצילומים והחיובים, ייעשו באופן שמפחית את הפגיעה בפרטיות ואת סיכוני אבטחת המידע.
 • ניתן יהיה להגיש לזכיין תלונה בדבר שימוש שלא כדין בצילומים.

הצעה נוספת נוגעת  לגביית אגרת גודש על כניסה ויציאה ממטרופולין גוש דן. ההצעה קובעת כי ייגבה תשלום מדורג מהנכנסים והיוצאים מגוש דן במהלך ימות השבוע, בשעות העומס. המטרופולין יחולק לשלוש טבעות וירטואליות שחצייתן תנוטר על ידי מצלמות. לצורך גביית התשלום, המצלמות יעבירו למערכת הגביה ברשות המיסים את התאריך, השעה ומיקום מעבר הרכב בטבעת, וכן את צילום הרכב. מערכת הגביה תנוהל עבור רשות המסים על ידי חברה ממשלתית שתוקם לצורך זה. בהקשר זה נקבע:

 • המידע יימחק מזיכרון המצלמות עד שלושה ימים ממועד הצילום.
 • המידע ישמש לצורך חיוב בעל הרכב בבתשלום בלבד ולא לכל תכלית אחרת.
 • המידע יישמר במערכות הגביה למשך שנתיים והרשאות גישה למידע יינתנו במקרה של הגשת ערר מטעם בעל הרכב או טיפול בפניה אחרת של בעל רכב שמצדיקה גישה למידע וכן במקרים נוספים שיקבעו בתקנות.
 • יתאפשר שימוש משני במידע רק לאחר שעבר התממה באופן מצטבר של למעלה מ500 כלי רכב.
 • הצילום לא יישמר במערכת הגבייה באופן שיאפשר זיהוי של הנוסעים ברכב המצולם או עוברי דרך אחרים.
 • שמירת הצילומים תיעשה בדרך שתבטיח הגנה מפני שימוש בלתי מורשה במידע, שיבושו, חשיפתו או העתקתו שלא כדין.
 • תפעול המצלמות ושמירת המידע ייעשו באופן שמפחית את הפגיעה בפרטיות.
 • רשות המסים תיידע את הציבור על הצבת המצלמות ושמירת הצילומים.