תזכיר חוק - חובת בידוד בפיקוח טכנולוגי או בידוד בידי המדינה

אולי יעניין אותך גם

מי שנכנסים ארצה וחייבים בבידוד יחויבו בהתקנת אמצעי פיקוח טכנולוגי שיופעל על ידי חברה פרטית אם רצונם להיות בביתם, או שיהיה עליהם לשהות בבידוד במקום מטעם המדינה. כך קובע תזכיר חוק שפרסם משרד הבריאות לפני שעה קלה - חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס'...)(בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם שנכנס לישראל), תשפ"א-2021.

אמצעי פיקוח טכנולוגי על-פי ההצעה הוא ממכשיר טכנולוגי, יישומון או כל טכנולוגיה אחרת. הנוסח רחב מספיק לכלול גם אזיקונים אלקטרוניים או צמידים דיגיטלים. ועל האמצעי להתריע לפי תזכיר החוק לא רק במקרה של הפרה של חובת הבידוד אלא גם במקרה של "הפרה של תנאי מתנאי השימוש במכשיר, ביישומון או באמצעי אחר כאמור". law.co.il מעיר שבהעדר מגבלה בתזכיר על תנאי השימוש, הם יכולים לכלול הוראות שונות ומשונות שהפרתן תהווה צידוק להכנסת אדם לבידוד מטעם המדינה.

לפי תזכיר החוק, הממשלה רשאית להכריז כי כל אדם הנכנס לישראל וחייב בבידוד, ישהה בבידוד בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו בתנאי פיקוח טכנולוגי, אם שוכנעה כי יש סיכון מוגבר להגעת חולים לישראל מחוצה לה וכי כניסתם לישראל עלולה להביא להחמרה ברמת התחלואה במדינה. הממשלה רשאית להגביל הכרזה זו למגיעים ממדינה או מדינות מסוימות. ההכרזה תעמוד בתוקף למשך 28 ימים, והממשלה רשאית להאריכה לבדה ובלבד שתקופת ההכרזה הכוללת לא תעלה על 52 ימים, אבל באישור ועדת החוקה היא רשאית להאריך זאת בלי הגבלה לתקופות נוספות שכל אחת לא תהיה ארוכה מ-36 ימים.

מי שחייב בבידוד וכפוף להוראות החוק, יכול לשהות בביתו או במקום אחר העומד לרשותו בתנאים שתזכיר החוק מפרט. בין השאר, עליו להיבדק כדי לוודא שאינו נושא את נגיף הקורונה, לאשר שככל הידוע לו יש במקום הבידוד היתכנות להפעלה תקינה של אמצעי הפיקוח הטכנולוגי ולהסכים בכתב לשימוש בו. law.co.il מעיר שספק אם דרישה זו מקימה הסכמה מדעת.

מי שלא עומד בתנאים, יעבור למקום בידוד שבפיקוח המדינה. המדינה רשאית להעביר אדם לבידוד כזה גם אם פגע במתכוון בערכת הפיקוח הטכנולוגי, ניתק אותה, לא דיווח על פגיעה בה, העביר אותה לאדם או למקום אחר או כמובן הפר את הבידוד בביתו.

תזכיר החוק כולל עוד הוראות בדבר אבטחת מידע והאפשרות לחייב בתשלום על נזק שנגרם לאמצעי הטכנולוגי ושאינו תוצאה של בלאי סביר וטבעי או אי-השבת אמצעי הפיקוח במועד.

התזכיר פתוח להערות הציבור באתר החקיקה הממשלתי עד יום ראשון 7.3.2021 בשעה 13:00.