הרשות להגנת הפרטיות פרסמה הנחיות לבחירות ולשימוש בפנקס הבוחרים

אולי יעניין אותך גם

לקראת הבחירות לכנסת ה-24 פרסמה היום הרשות להגנת הפרטיות מסמך בעניין דרישות חוק הגנת הפרטיות בנוגע לבחירות. המסמך עוסק בעיקר בנושא מגבלות השימוש בפנקס הבוחרים ובמידע אישי אחר, וכן בנושא אחריות המפלגות על אפליקציות וספקים חיצוניים. 

הרשות מדגישה כי על המפלגות מוטלת אחריות משפטית ישירה להימנע מלעשות במידע מפנקס הבוחרים שימוש שאינו קשור להתמודדות בבחירות לכנסת ה-24, וליצירת קשר עם הבוחר, לרבות הימנעות מהעברתו לצד שלישי לשימושים אחרים. בנוסף מדגישה הרשות כי יש להימנע מלעשות במידע כל סוג שימוש שלא ניתנה לגביו הסכמה של האדם הרלבנטי, או שימוש החורג מההסבר שחובה לתת לאדם ממנו אוספים מידע, בדבר מטרת השימוש.

הרשות מוסיפה כי ככל שלא ניתנה הסכמתם של האזרחים להזנת פרטים אודותיהם ולמי יימסר ביישומים או במאגרי המידע של המפלגה, במיוחד אינדיקציות בדבר תמיכתם או אי תמיכתם במפלגה כזו או אחרת, מדובר לכאורה בשימוש בלתי חוקי המפר את הוראות סעיף 2(9)לחוק הגנת הפרטיות. יש להימנע מלהשתמש במידע שהגיע מפנקס בוחרים שאינו הפנקס העדכני שקיבלה המפלגה מהמפקחת על הבחירות לצורך הבחירות הנוכחיות. אין לעשות שימוש בפנקסי עבר, מפנקסי בחירות לרשויות המקומיות וכד'.

המסמך מדגיש בנוסף את החובה לקיים את הוראות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), הנוגעות למאגר מידע ברמת אבטחה גבוהה או בינונית. לעניין אחריות המפלגות על פעולות האפליקציות ונותני שירות חיצוניים, מדגישה הרשות כי ספקי השירות החיצוני העוסקים בעיבוד או באחסון של נגזרות פנקס הבוחרים ושל הנתונים האחרים, הם "מחזיק" כהגדרתו בחוק, אף אם משך מתן השירות מוגבל לתקופת הבחירות, או לפרק זמן קצר יותר. 

הרשות מבהירה כי האחריות לקיום הוראות חוק הגנת הפרטיות וחוק הבחירות מוטלת בראש וראשונה על המפלגות עצמן. המפלגות הן "בעלי המאגר" אשר עלולות לשאת באחריות פלילית או אזרחית - גם להפרות שיבוצעו באפליקציה או בידי ספק שירות חיצוני עבור המפלגות או מטעמן. מקור: הרשות להגנת הפרטיות.

במקביל ובאותו נושא, קבעה היום הרשות להגנת הפרטיות כי חברת אלקטור והמפלגות הליכוד וישראל ביתנו, שקיבלו מהחברה שירותים טכנולוגיים, הפרו את הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו. הרשות להגנת הפרטיות העבירה היום למפלגות ולחברה את קביעותיה הסופיות בעקבות דליפת פנקס הבוחרים ומידע אישי רגיש נוסף שהוזן לאפליקציית אלקטור, לרשת האינטרנט (קביעת ההפרה שהועברה לישראל ביתנו | קביעת ההפרה שהועברה לליכוד).